Tražilica

Pretraži web...
 O nama
 Ustroj
 Planski dokumenti
 Financiranje
Načela
Izvori
Vodne naknade
ČPP Vodni doprinos
Vodni doprinos
Naknada za uređenje voda
Naknada za korištenje voda
Naknada za zaštitu voda
Financijski izvještaji
 Djelatnost
 Zakonodavni okvir
 Javna nabava
 Javno vodno dobro
 Zapošljavanje
 Hrvatske vode i EU
 Međunarodna suradnja
 Hrvatske vode i priroda
 Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospo ...
 Časopisi
 Osnovni pojmovi u vodnom gospodarstvu
 Voda život znači
 Aktualno
 Ozakonjenje zgrada na vodnom dobru
 Okrugli stol : "Zaštita od poplava u Hrvatskoj"
Vodni doprinos - često ponavljana pitanja
Vodne naknade
Katalog informacija
Često postavljena pitanja
Odnosi s javnošću
Kontakt
 

Vodni doprinos

Kako izračunati i prikazati mjere građevine za plaćanje vodnog doprinosa?

Obveznik vodnoga doprinosa (investitor) dužan je dostaviti Hrvatskim vodama ispunjen i potpisom i pečatom ovjeren obrazac iskaza mjera za obračun vodnoga doprinosa (obrazac IM-1 ili obrazac IM-2) i po projektantu izrađen i potpisom i pečatom ovjeren analitički iskaz izračuna mjera građevine (AIM).

Projektant jamči za istinitost podataka ispunjenih u obrascu iskaza mjera za obračun vodnog doprinosa (IM-1 I IM-2) i analitičkom iskazu izračuna mjera građevine (AIM).

Vodni doprinos se obračunava na temelju podataka iz obrazaca IM-1 i IM-2 i analitičkog iskaza izračuna mjera građevine.

Ako izračun vodnoga doprinosa na temelju podataka iz obrazaca IM-1 i IM-2 i analitičkog iskaza izračuna mjera građevine u bitnom odstupa od podataka iz glavnoga projekta ili projekta izvedenoga stanja odnosno idejnoga projekta kada se gradi na temelju rješenja o uvjetima građenja (dalje u tekstu: projektna dokumentacija) Hrvatske vode pozivaju projektanta, s obavijesti investitoru, da izmijeni podatke o iskazu mjera u obrascima IM-1, odnosno IM-2 i analitičkom iskazu izračuna mjera građevine (AIM) radi usklađenja s podacima iz projektne dokumentacije. Rok za izmjenu je 15 dana po primitku poziva. Za izmjenu podataka iz ovoga stavka dostatna je ovjera potpisom i pečatom projektanta.

Ne postupi li projektant po pozivu za izmjenu obrazaca IM-1 I IM-2 I AIM-a, Hrvatske vode će obračunati vodni doprinos temeljem projektne dokumentacije i prijaviti projektanta nadležnoj komori.

Što sve mora sadržavati iskaz analitičkog iskaza mjera građevine (AIM)?

Analitički iskaz izračuna mjera građevine (AIM) mora sadržavati sljedeće:

  1. shematski tlocrtni prikaz građevine ili dijela građevine (etaže,dijela prostora s obzirom na kategorizaciju prostora) za koju se računa površina (m2) ili duljina (m) , sa svim prikazanim i iskazanim mjerama građevine (duljine i širine) koje se unose u izračun
  2. shematski prikaz presjeka građevine kojoj se računa obujam (m3), sa svim prikazanim i iskazanim mjerama (visine i širine) koje se unose u izračun
  3. predmjer mjera (obujam, površina i duljina) građevine sa detaljnim prikazom izračuna (Pozor: predmjer koji sadržava samo konačne mjere bez detaljnog prikaza izračuna neće biti smatran prihvatljivim!)
  4. razvrstavanje vrste građevine ili dijela iste građevine prema čl.2.,3. i 4. Uredbe o visini vodnoga doprinosa

Svjetski dan voda
Strategija upravljanja vodama
Plan upravljanja vodnim područjima
New Link
Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva
Vodno zakonodavstvo Europske unije
Hrvatsko vodno zakonodavstvo
Očevidnici
 
Voda za kupanje
 
Urbana oborinska odvodnja
 
Planovi i obrane od poplave
Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava
Vodostaji
Glavni centar obrane od poplava
Zaštita voda od zagađenja
 
Javni natječaji
IPA natječaji
Twinning web
FVKI web
 
Projekt Meander
Dječji kutak
 
O nama |Ustroj |Planski dokumenti |Financiranje |Djelatnost |Zakonodavni okvir |Javna nabava |Javno vodno dobro |Zapošljavanje |Hrvatske vode i EU |Međunarodna suradnja |Hrvatske vode i priroda |Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospo ... |Časopisi |Osnovni pojmovi u vodnom gospodarstvu |Voda život znači |Aktualno |Ozakonjenje zgrada na vodnom dobru |Okrugli stol : "Zaštita od poplava u Hrvatskoj"
Powered by iSite