Tražilica

Pretraži web...
 O nama
 Ustroj
 Planski dokumenti
 Financiranje
 Djelatnost
 Zakonodavni okvir
 Javna nabava
 Javno vodno dobro
 Zapošljavanje
 Hrvatske vode i EU
 Međunarodna suradnja
 Hrvatske vode i priroda
 Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospo ...
 Časopisi
 Osnovni pojmovi u vodnom gospodarstvu
 Voda život znači
 Aktualno
 Ozakonjenje zgrada na vodnom dobru
 Okrugli stol : "Zaštita od poplava u Hrvatskoj"
Vodni doprinos - često ponavljana pitanja
Vodne naknade
Katalog informacija
Često postavljena pitanja
Odnosi s javnošću
Kontakt
 

22.3.2007.

Obilježavanje Svjetskog dana
voda 2007. godine


Hrvatske vode su obilježile Svjetski dan voda i pedesetu godišnjicu Vodoprivrede Daruvar, u četvrtak 22. ožujka 2007. u Daruvaru.


Potrošnja vode u svijetu raste dvostruko više od rasta stanovništva i sve je veći broj ljudi koji se suočavaju s nedostatkom pitke vode. Zbog toga je ove godine glavna tema UN-ovog Svjetskog dana voda, suočavanje s problemom nedostatka vode.
 
Kao svojevrsno upozorenje da je potrebno mijenjati odnos prema vodi i aktivnije se uključiti u njezinu zaštitu, UN proglašava 22. ožujka Svjetskim danom voda. No, prema podacima iz UN-a, više od milijardu ljudi na Zemlji nema stalan pristup zdravoj vodi, stoga je, da bi se još više istaknulo značenje brige o vodi, razdoblje od 2005. do 2015. godine proglašeno desetljećem voda pod geslom  “Voda za život”.
 
Ove se godine Svjetski dan voda obilježava pod geslom „Kako se nositi s nestašicom vode“. Odabir ovogodišnje teme upravo ukazuje na činjenicu koliko je voda dragocjena, te da je voda ona koja određuje bogatstvo naroda. Ono što je nafta bila za 20. stoljeće, voda će biti za 21. stoljeće.
Međunarodno desetljeće akcije je započelo na sam Svjetski dan voda, 22. ožujka 2005., a cilj Dekade je do 2015. godine prepoloviti broj ljudi koji nemaju pristup zdravoj vodi za piće ili si je ne mogu priuštiti, kao i onih koji nemaju pristup osnovnim sanitarijama. Stanovnik Hrvatske prosječno dnevno potroši 150 litara vode, dok se stanovnik Gambije mora zadovoljiti s tek 4,5 litara vode.
 
Sve veći broj regija u svijetu pati od nedostatka vode, a  problem je najveći u sušnim područjima u kojima živi više od dvije milijarde ljudi i polovica svih siromašnih ljudi. Tri četvrtine Zemlje pokrivene su vodom, ali je samo mala količina dostupna kao svježa voda. Od te količine, gotovo 70 posto vode koristi se u proizvodnji hrane, a u nekim zemljama u razvoju i do 95 posto.
 
Korištenje voda je od egzistencijalnog značenja u životu čovjeka, a istodobno je nužno u nizu proizvodnih procesa u gotovo svim gospodarskim i ostalim djelatnostima. S obzirom na razne namjene korištenja voda, nužno je korektno i pravodobno definiranje vodne bilance površinskih i podzemnih živih vodnih resursa Hrvatske.
Sastavni dio toga je i definiranje sadašnjih i budućih potreba kvalitetnih voda pojedinih korisnika – imajući na umu različit prostorni raspored raspoloživih vodnih količina u odnosu prema lokacijama korisnika. Bilance površinskih i podzemnih voda pokazuju da Hrvatska raspolaže velikim, nejednoliko prostorno i vremenski raspoređenim količinama površinske vode dotekle s vlastitog područja. Isto tako Hrvatska raspolaže velikim količinama podzemne vode.
 
Opskrba vodom stanovništva i gospodarstva mora stalno biti u funkciji optimalno mogućega zadovoljenja potreba. Pri tome, kao i u ostalim načinima korištenja, jedan se dio vode gubi, a drugi obično onečišćuje otpadnim materijama i potom vraća u vodotoke ili more, zagađujući ih i degradirajući, što dovodi do ugrožavanja uvjeta i mogućnosti korištenja voda u svim oblicima. Zahvat vode, njezin transport, korištenje i zagađivanje kompleksan je problem koji se mora integralno rješavati.
Prosječna opskrbljenost stanovništva vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava u Hrvatskoj iznosi 76 posto, što znači da se iz javne vodoopskrbe opskrbljuje oko 3,35 milijuna stanovnika
 
Podzemna voda čini oko 90 posto svih zahvaćenih količina voda, dok preostali dio čini zahvaćanje površinskih voda iz vodotoka i višenamjenskih akumulacija. Važna mjera zaštite vode za piće jest provođenje odluka o zonama sanitarne zaštite. Zaštita voda za piće, točnije, provođenje mjera zaštite unutar zona sanitarne zaštite otežano je na svim crpilištima u kršu i aluviju, posebno tamo gdje su vodoopskrbni izvori većih gradova, jer su ugroženi procesom urbanizacije, industralizacije, poljoprivrede, neuređenim odlagalištima otpada i otpadnim vodama.
 
Hrvatska se trenutno ubraja u skupinu vodom relativno bogatih zemalja u kojoj problemi s vodom i oko vode još nisu zaoštreni i vodni resursi zasad nisu ograničavajući čimbenik razvoja. Prema izvještaju UNESCHO-a 2003., Hrvatska je po dostupnosti i bogatstvu vodenih izvora na vrlo visokom 5. mjestu u Europi, a na 42. u svijetu.
 
Voda je jedinstven i nezamjenjiv prirodni resurs ograničenih količina i neravnomjerne prostorne i vremenske raspodjele. Iz činjenice da su svi oblici života i sve ljudske aktivnosti vezane uz vodu, jasno proizlazi važnost odnosa prema vodi i značenje dokumenata kojim se taj odnos uređuje. Gospodarski razvoj i urbanizacija dovode, s jedne strane, do velikog porasta potreba za vodom, a s druge, do ugrožavanja vodnih resursa i vodnog okoliša.
 
Voda tako može postati ograničavajući čimbenik razvoja, te prijetnja ljudskom zdravlju i održivosti prirodnih ekosustava.
 
Vodama se upravlja prema načelu jedinstva vodnoga sustava i načelu održivog razvitka, kojim se zadovoljavaju potrebe sadašnje generacije i ne ugrožava pravo niti mogućnost budućih generacija da to ostvare za sebe.


Svjetski dan voda
Strategija upravljanja vodama
Plan upravljanja vodnim područjima
New Link
Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva
Vodno zakonodavstvo Europske unije
Hrvatsko vodno zakonodavstvo
Očevidnici
 
Voda za kupanje
 
Urbana oborinska odvodnja
 
Planovi i obrane od poplave
Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava
Vodostaji
Glavni centar obrane od poplava
Zaštita voda od zagađenja
 
Javni natječaji
IPA natječaji
Twinning web
FVKI web
 
Projekt Meander
Dječji kutak
 
O nama |Ustroj |Planski dokumenti |Financiranje |Djelatnost |Zakonodavni okvir |Javna nabava |Javno vodno dobro |Zapošljavanje |Hrvatske vode i EU |Međunarodna suradnja |Hrvatske vode i priroda |Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospo ... |Časopisi |Osnovni pojmovi u vodnom gospodarstvu |Voda život znači |Aktualno |Ozakonjenje zgrada na vodnom dobru |Okrugli stol : "Zaštita od poplava u Hrvatskoj"
Powered by iSite