Tražilica

Pretraži web...
 O nama
 Ustroj
 Planski dokumenti
 Financiranje
 Djelatnost
Zaštita od štetnog djelovanja voda
Korištenje voda
Zaštita voda i vodnoga okoliša
Navodnjavanje
Posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama
 Zakonodavni okvir
 Javna nabava
 Javno vodno dobro
 Zapošljavanje
 Hrvatske vode i EU
 Međunarodna suradnja
 Hrvatske vode i priroda
 Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospo ...
 Časopisi
 Osnovni pojmovi u vodnom gospodarstvu
 Voda život znači
 Aktualno
 Ozakonjenje zgrada na vodnom dobru
 Okrugli stol : "Zaštita od poplava u Hrvatskoj"
27.01.2015.

Projekt zaštite onečišćenja voda u priobalnom području 2 Hrvatska IBRD APL 7640/HR
Vodni doprinos - često ponavljana pitanja
Vodne naknade
Katalog informacija
Često postavljena pitanja
Odnosi s javnošću
Kontakt
 

Zaštita voda i vodnoga okoliša
 

Ciljevi zaštite voda:

 • očuvanje života i zdravlja ljudi,
 • zaštita vodnih ekosustava i drugih o vodi ovisnih ekosustava,
 • zaštita prirode,
 • smanjenje onečišćenja i sprječavanja daljnjeg pogoršanja stanja voda,
 • zaštita i unapređenje stanja površinskih voda, uključivo i priobalne vode te podzemnih voda, kao i radi uspostave prijašnjeg stanja gdje je ono bilo povoljnije od sadašnjega,
 • omogućavanje neškodljivog i nesmetanog korištenja voda za različite namjene.

Zaštita voda ostvaruje se:

 • nadzorom nad stanjem kakvoće voda i izvorima onečišćavanja,
 • kontrolom onečišćenja,
 • zabranom ispuštanja onečišćujućih tvari u vode i zabranom drugih radnji i ponašanja koja mogu izazvati onečišćenje vodnoga okoliša i okoliša u cjelini,
 • građenjem i upravljanjem građevinama odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,
 • drugim mjerama usmjerenim očuvanju i poboljšavanju kakvoće i namjenske korisnosti voda.

Područja posebne zaštite voda:

 1. Zaštićena područja

 2. Osjetljiva i manje osjetljiva područja

 3. Ranjiva područja

 4. Upravljanje kakvoćom voda pogodnih za život slatkovodnih riba

 5. Upravljanje kakvoćom voda pogodnih za školjkaše

Onečišćenje je izravno ili neizravno unošenje tvari ili topline u vodu i tlo izazvano ljudskom djelatnošću, što može biti štetno za ljudsko zdravlje ili kakvoću vodnih ekosustava ili kopnenih ekosustava izravno ovisnih o vodnim ekosustavima, koje dovodi do štete po materijalnu imovinu, remeti značajke okoliša, zaštićene prirodne vrijednosti ili utječe na druge pravovaljane oblike korištenja okoliša.

Opasne tvari su tvari ili skupine tvari koje su toksične, postojane, kancerogene, mutagene, teratogene, bioakumulativne i druge tvari ili skupine tvari koje izazivaju jednaku razinu opasnosti.

Onečišćujuće tvari su tvari koje mogu izazvati onečišćenje, uključivo opasne, prioritetne i druge onečišćujuće tvari.

Otpadne vode su sve potencijalno onečišćene tehnološke, sanitarne, oborinske i druge vode.

Granična vrijednost emisije označava masu, izraženu u odnosu na određene posebne pokazatelje, koncentraciju i/ili razinu emisije, koja se ne smije prekoračiti u jednom ili više razdoblja; granične vrijednosti emisija propisuju se za određene skupine ili kategorije tvari:

- u tehnološkim otpadnim vodama prije njihova ispuštanja u građevine javne odvodnje ili u septičke ili sabirne jame,

- u svim pročišćenim ili nepročišćenim otpadnim vodama koje se ispuštaju u vode,

- u otpadnim vodama koje nisu tehnološke, a ispuštaju se u građevine javne odvodnje, septičke i sabirne jame.

Javna odvodnja je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnoga ispuštanja u površinske vode, obrade mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama; javna odvodnja uključuje i crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama;

Odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda znači obradu otpadnih voda bilo kojim postupkom i/ ili načinom ispuštanja, koja omogućava da prijemnik zadovoljava odgovarajuće ciljeve kakvoće za vode.


Svjetski dan voda
Strategija upravljanja vodama
Plan upravljanja vodnim područjima
New Link
Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva
Vodno zakonodavstvo Europske unije
Hrvatsko vodno zakonodavstvo
Očevidnici
 
Voda za kupanje
 
Urbana oborinska odvodnja
 
Planovi i obrane od poplave
Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava
Vodostaji
Glavni centar obrane od poplava
Zaštita voda od zagađenja
 
Javni natječaji
IPA natječaji
Twinning web
FVKI web
 
Projekt Meander
Dječji kutak
 
O nama |Ustroj |Planski dokumenti |Financiranje |Djelatnost |Zakonodavni okvir |Javna nabava |Javno vodno dobro |Zapošljavanje |Hrvatske vode i EU |Međunarodna suradnja |Hrvatske vode i priroda |Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospo ... |Časopisi |Osnovni pojmovi u vodnom gospodarstvu |Voda život znači |Aktualno |Ozakonjenje zgrada na vodnom dobru |Okrugli stol : "Zaštita od poplava u Hrvatskoj"
Powered by iSite