Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

 

Dokumenti

EU institucionalni okvir

Opća uredba br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.02.2013.

EFRR Uredba br. 1301/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17.12.2013.

ESF Uredba 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.12.2013.

KF Uredba - br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.12.2013.

HR institucionalni okvir

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/2012, 143/2013, 157/2013)

Zakon o uspostavi insitucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Uredba o tijelima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 058/2014)

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka OP "Konkurentnost i kohezija" (NN 143/14)

Uvjeti za pripremu i provedbu projekata

Operativni program "Okoliš" 2007. - 2013.

Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014 - 2020.

Publikacije

Pravila i procedure za EU sufinancirane projekte

Hrvatske vode i Europska unija

Hrvatske vode and the European Union

Strukturni instrumenti Europske unije u Republici Hrvatskoj 2007. - 2013. - Komunikacijska strategija

Komunikacijska strategija OP "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020."

Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda 2007. 2013. - Upute za korisnike sredstava

Informiranje, komunikacija i vidljivost - Upute za korisnike sredstava za razdoblje 2014. - 2020.

brošura Hrvatske vode i Europska uija - HR verzija

brošura Hrvatske vode i Europska uija - EN verzija