Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Nova Gradiška

O PROJEKTU

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška“ značajno će poboljšati vodoopskrbu i odvodnju na području ove aglomeracije. Trenutno na vodoopskrbnom sustavu Nove Gradiške nije osiguran dovoljan vodospremnički prostor, čime nije osigurana sigurna i funkcionalna vodoopskrba uz zadovoljenje sadašnjih i dugoročnih potreba za pitkom vodom odgovarajuće kvaliteta. Sukladno tome, sadašnji postotak priključenosti na sustav javne vodoopskrbe je vrlo nizak – oko 56 %. U slučaju odvodnje situacija je nešto bolja: područje aglomeracije Nova Gradiška pokriveno je sustavom odvodnje u centralnom naselju Nova Gradiška i Kovačevac, te u dijelovima naselja Rešetari, Cernik  i Prvča sa 80%, dok priključenost iznosi vrlo zadovoljavajućih 91%. Preostala područja aglomeracije nemaju izgrađenu infrastrukturu sustava odvodnje. Glavne komponente ovog projekta su:

 • rekonstrukcija 8 retencijskih bazena
 • izgradnja 27,7 km gravitacijskih kolektora i 6,6 km tlačnih cjevovoda te 12 crpnih stanica
 • izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 22.100 ekvivalent stanovnika s III. stupnjem pročišćavanja.
 • izgradnja vodospreme kapaciteta 3000 m3 i priprema za kućne priključke
 • izgradnja 3,8 km magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i priprema za kućne priključke
 • nabava opreme za učinkovitije upravljanje sustavom

Projektne aktivnosti vezane uz vodoopskrbu, kao što su produženje magistralnog cjevovoda te izgradnja nove vodospreme omogućit će sigurnu opskrbu pitkom vodom na ovom području. Što se tiče odvodnje, završetkom projekta osigurat će se prikupljanje svih otpadnih voda i njihovo dovođenje i obrada na novi uređaj za pročišćavanje kao i povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje na 97 % u 2018. godini. Dovršenjem ovog projekta postići će se proširenje jedinstvenog sustava odvodnje, smanjenje izravnog upuštanja neobrađenih otpadnih voda u površinske vode, posebno potok Šumetlicu te će se zaštititi prirodna raznolikosti i biološki sustav na području aglomeracije.

VRIJEDNOST I SUFINANCIRANJE PROJEKTA

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška" ukupne je procijenjene vrijednosti 143.169.477 kuna (18,8 mil. eura) bez PDV-a, od čega sufinanciranje od strane Europske unije iznosi 70,3 posto. U nacionalnoj komponenti financiranja projekta Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode sudjeluju sa po 43,33 posto dok jedinice lokalne samouprave na sebe preuzimaju preostalih 13,34 posto nacionalnog financiranja, odnosno nešto manje od 4 % ukupnog iznosa projekta.

VRIJEDNOST PROJEKTA:
143.169.477 KN
RAZDOBLJE PROJEKTA:
2015. - 2017.
 • Doprinos EU (70.30%)
 • Republika Hrvatska (29.40%)
  • Ministarstvo poljoprivrede (43.33%)
  • Hrvatske vode (43.33%)
  • Jedinice lokalne samouprave (13.34%)
PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA

Grad Nova Gradiška i općine Cernik i Rešetari.

PROVEDBA PROJEKTNIH UGOVORA

Izgradnja / dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i izgradnja / dogradnja sustava vodoopskrbe grada Nova Gradiška

Projektiranje, gradnja, puštanje u rad i pokusni rad za UPOV Nova Gradiška 22.100 ES

Nabava komunalne opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje 

Usluga FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

STATUS PROJEKTA

U tijeku.