Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

O nama

Nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU kao Posredničko tijelo razine 2 u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz navedenih EU fondova obavlja funkcije koje im je prenijelo Upravljačko tijelo, a koje su određene člankom 11. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj:

  • Provodi mjere informiranja i vidljivosti, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima
  • Provodi savjetodavne mjere, osiguravajući upoznavanje korisnika s njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem
  • Osigurava pravilnu provedbu mjera informiranja i vidljivosti od strane korisnika
  • Pomaže Posredničkom tijelu razine 1 u pripremi uputa za korisnike, a posebno onih dijelova u kojima se utvrđuju specifični zahtjevi za preliminarnu procjenu sukladnosti projekata s primjenjivim pravilima o prihvatljivosti
  • Obavlja procjenu sukladnosti projekata s primjenjivim pravilima o prihvatljivosti te dostavlja nalaze i mišljenja o istome Posredničkom tijelu razine 1
  • Pruža administrativnu pomoć Posredničkom tijelu razine 1 za ocjenjivanje projekata u slučaju otvorenog poziva za dostavu prijedloga projekata
  • Zaključuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 1
  • Provjerava isporuke i prihvatljivost izdataka projekata te obavlja administrativne i provjere na terenu
  • Dostavlja informacije o provjerenim izdacima resornom ministarstvu/instituciji koja je izvršila financiranje kao i Upravljačkom tijelu
  • Nadzire napredak projekata te izvještava o tome Posredničko tijelo razine 1
  • Ispituje sumnje na nepravilnosti, utvrđuje postojanje nepravilnosti te o utvrđenim nepravilnostima izvještava nadležna tijela
  • Osigurava da korisnici upotrebljavaju poseban računovodstveni sustav ili posebnu računovodstvenu kodifikaciju za projekte
  • Priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija, sukladno smjernicama koje je donijelo Koordinacijsko tijelo, odnosno Tijelo za ovjeravanje
  • Unosi odgovarajuće podatke u MIS
  • Čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga

Navedene dužnosti Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU kao Posredničko tijelo razine 2 trenutno provodi kroz nekoliko projekata (koji su u različitim provedbenim fazama) sufinanciranih iz EU strukturnih fondova za financijsko razdoblje 2007 - 2013, odnosno 2014 – 2020:

 

Prije ulaska u Europsku uniju

Do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU djelovao je kao Jedinica za pripremu i provedbu projekta sufinanciranih sredstvima EU u sklopu Hrvatskih voda koje su obavljale funkciju Provedbenog tijela za Prioritet 2 Operativnog programa „Okoliš“ u sklopu EU IPA fonda za financijsko razdoblje 2007 - 2013. Kroz navedenu funkciju Sektor je obavljao sljedeće dužnosti:

 • Provjera dokumentacije za nadmetanje zaprimljene od ustanova/korisnika i priprema potpune natječajne dokumentacije
 • Organizacija natječajnih postupaka i postupaka dodjele ugovora
 • Nastupanje u ulozi ugovaratelja
 • Provedba ugovora
 • Priprema i slanje zahtjeva za plaćanje tijelu nadležnom za mjeru/prioritet
 • Provedba plaćanja i povrat sredstava od krajnjeg korisnika
 • Osiguravanje da tijelo/-a nadležno za prioritet/mjeru primi/-e sve potrebne informacije o procedurama i provjerama koje se obavljaju u vezi s troškovima
 • Provedba provjere opravdanosti troškova nastalih u sklopu projekta sukladno važećim pravilima te  utvrđivanje urednog izvršenja usluga/isporuke robe u skladu s odlukom o davanju suglasnosti i ispravnosti zahtjeva za plaćanje izdanih od strane krajnjeg korisnika. (provjere se odnose na administrativne, financijske, tehničke i materijalne aspekte aktivnosti)
 • Podrška u izradi dokumentacije za sektorski nadzorni odbor o napretku ostvarivanja ciljeva mjera
 • Podrška u izradi sektorskih godišnjih i završnih izvješća o provedbi
 • Vođenje zasebnog računovodstvenog sustava ili zasebnog računovodstvenog šifriranja
 • Interna revizija
 • Čuvanje cjelokupne dokumentacije i osiguravanje dostupnosti svih relevantnih informacija kako bi se osigurao dovoljno detaljan revizorski trag
 • Izvještavanje o nepravilnostima

Tijekom navedenog razdoblja, Hrvatske vode uspješno su realizirale EU sufinanciranje sljedećih projekata: