Hrvatske vode
 
Naručitelj

Naziv: HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama
Sjedište: Zagreb
Adresa: Ulica grada Vukovara 220
Matični broj: 1209361
OIB: 28921383001
Telefon: 01/6307-333
Fax. 01/6307-394

Služba za kontakt: Središnja služba za javnu nabavu

Adresa za kontakt: javna.nabava@voda.hr

 

Na temelju članka  80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) Hrvatske vode ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

  • ADECO d.o.o., Gorjanovićeva 54, 10000 Zagreb, OIB: 97978600847;

  • CONING ALFA d.o.o. u stečaju, Augusta Šenoe 4/6, 42000 Varaždin, OIB: 24689268012,

  • VLAŠIĆ DN USLUGE d.o.o., Kelemen, Varaždinska 29, , OIB: 23923947952,

  • OPTIMARISK d.o.o., Varaždin, Zrinski i Frankopana 21, OIB: 56706083444,

  • ARTIS IT d.o.o., Jakopovec, Marijana Lončara 24, OIB: 08752962921,

  • TONKA d.o.o., Ivanec, Mirka Maleza 18, OIB: 64948094300

 

17.11.2017. - Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga