Hrvatske vode
 
Lokacija: 
Ulica grada Vukovara 271
Zagreb
Telefon: 
01/2369-888

Vodnogospodarski odjel za gornju Savu

Ispostave

Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Zagrebačko prisavlje“
Lokacija: Ulica grada Vukovara 271, Zagreb Telefon: 01/2773-002
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Krapina-Sutla“
Lokacija: Zagrebačka 13, Veliko Trgovišće Telefon: 049/587-100
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Zelina-Lonja“
Lokacija: Zagrebačka 35/I, Dugo Selo Telefon: 01/2753-977