Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-760

Evidentiranje vodnog dobra uz vodne građevine osnovne melioracijske odvodnje u k.o. Čepin

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-38

Licence, tehnička potpora i održavanje sustava za arhiviranje i sigurnosnu pohranu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-94

Elaborat izvedenog stanja vodotoka Biđ od rkm 38+500 do rkm 43+500

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-93

Elaborat održavanja - Zaštita od štetnog djelovanja erozije izvedbom vodne stepenice na v. Glogovica u km 4+100, k.o. Podvinje, k.o. Tomica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-91

Elaborat sanacije vodotoka Jarača u Slavonskome Brodu, k.o.Brodski Varoš

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-90

Elaborat sanacije obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Orljave u rkm 7+050 (brana Margetić)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-697

Uređenje ušća bujice Lisičina –glavni projekt

Stranice