Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-250

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 22: područje malih slivova Mirna-Dragonja i Raša-Boljunčica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-125

Geodetsko snimanje nasipa Diga s batimetrijskim snimanjem okolnog akvatorija

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-124

Geodetsko snimanje vodnih građevina za odvodnju unutarnjih voda melioracijskih sustava u dolini Neretve - 1. faza Opuzen ušće, Vidrice, Luke

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-502

Izrada glavnog projekta uređenja potoka Slavjan

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-501

Izrada idejnog projekta uređenja bujice Obodski potok kod Cavtata

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-215

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Brodska-Posavina

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN BPŽ- 2018/5

Usluge arheološkog rekognosciranja terena na katastarskim česticama građevine sustava navodnjavanja Orubica

Stranice