Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-507

Izrada elaborata ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za uređenje lijeve obale rijeke Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-514

Izrada idejnog projekta uređenja bujice Stomarica u Brelima

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-504

Izrada idejnog projekta uređenja bujice Mali Trstenik

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-191

Tehnološki nadzor s kontrolom ugradnje materijala pri sanaciji oštećenja nasipa na području VGI-a Zagrebačko prisavlje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/309

Nabava otapala kromatografske čistoće u 2018 g

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/740

Kontrola glavnog projekta "Sanacija odrona lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde od rkm 276+277 - 277+037 - II. etapa sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti geotehničkih konstrukcija

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/671

Uređenje sanitarnog čvora u upravnoj zgradi VGO za Muru i gornju Dravu

Stranice