Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-695

Izrada elaborata okoliša za zahvat izrade obaloutvrde na rijeci Muri kod naselja Domašinec na desnoj obali u rkm 43,3

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN ZŽ2-2018/2

Usluge Koordinatora II zaštite na radu u tijeku građenja sustava javnog navodnjavanja Lišansko polje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-186

Redovno tehničko promatranje brane Vlačina (geodetski radovi) u 2018.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-183

Redovno tehničko promatranje brane Ričice i potencijalnog klizišta u zoni akumulacija Ričice (geodetski radovi) u 2018.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-406

Idejni projekt uređenja potoka Makoišće u naselju Možđenec i Grana

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN- DNŽ- 2018/2

usluga Koordinatora II zaštite na radu u tijeku građenja sustava javnog
navodnjavanja Glog

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-378

Sanacija desnog savskog nasipa u Uštici od kmn 0+350 do kmn 1+250 - Izrada idejnog projekta za ishođenje Lokacijske dozvole

Stranice