Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-93

Elaborat održavanja - Zaštita od štetnog djelovanja erozije izvedbom vodne stepenice na v. Glogovica u km 4+100, k.o. Podvinje, k.o. Tomica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-91

Elaborat sanacije vodotoka Jarača u Slavonskome Brodu, k.o.Brodski Varoš

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-90

Elaborat sanacije obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Orljave u rkm 7+050 (brana Margetić)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-697

Uređenje ušća bujice Lisičina –glavni projekt

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-284

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz potok Karašica (novelacija)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-437

Tehnološki nadzor ugradnje betona u objekte kod uređenje desne obale rijeke Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, 2. poddionica - nadzor i kontrolna ispitivanja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-436

Geotehnički nadzor i tehnološki nadzor ugradnje materijala kod uređenje d.o.r.Drave od rkm 16+428 do rkm 19+300 u gradu Osijeku, 2. poddionica - nadzor i kontrolna ispitivanja ugradnje materijala

Stranice