Hrvatske vode
 

Zaštita grada Karlovca u obrani od poplava

U Hrvatskim vodama održan je drugi operativni sastanak s predstavnicima Grada Karlovca.Nastavno na već održane sastanke i zajedničke obilaske terena,stručnjaci iz Hrvatskih voda i predstavnici Grada Karlovca kontinuirano,putem operativnih sastanaka,surađuju na nizu strateški važnih projekata kojima će se osigurati zaštita stanovništva i poboljšati sustav obrane od poplava.

Ovaj operativni sastanak slijed je već dogovorene proaktivne suradnje s Gradom Karlovcem.Da podsjetimo: krajem prošle godine održane su dvije prezentacije u gradskoj vijećnici s problematikom zaštite od poplava,nakon čega je razmotreno niz aspekata rješenja i dani korisni prijedlozi.U siječnju ove godine,Hrvatske vode su donijele godišnji Plan upravljanja vodama u kojemu su navedeni objekti koji će se,na raznim razinama,od projektiranja do gradnje, izvoditi u 2015. godini. Tijekom prošle godine ugovoreni su radovi izrade idejnog projekta lijevog kupskog nasipa od Selca do Rečice, projekt je pri dovršetku, izrada parcelacijskog elaborata po trasi budućih nasipa uz rijeke Koranu i Mrežnicu, a vezano za rješenje dano u projektu brze ceste kroz Karlovac, elaborat je pri dovršetku.

Od planiranih aktivnosti koje se tiču izgradnje kapitalnih objekata u 2015. godini provoditi će niz aktivnosti na izgradnji: izgradnja desnog nasipa Kupe i desnog nasipa Korane u Gornjem Mekušju – nastavak i dovršenje gradnje nasipa, prema očekivanju do ljeta ove godine. Izgradnja lijevoobalnog nasipa Kupe od Selca do Rečice Rekonstrukcija sustava odvodnje lijevog zaobalja Kupe, a vezano uz izgradnju budućeg nasipa na području od Selca do Rečice. Izgradnja lijevoobalnog nasipa Kupe uzvodno od željezničkog mosta. Izgradnja desnoobalnog kupskog nasipa od Brodaraca do pivovare. Izgradnja prokopa Korana – Kupa s pratećim objektima, ustavama i preljevom. Izgradnja istočnog nasipa retencije Kupčina i dvije ustave, jedna na kanalu Kupa – Kupa, a druga u retenciji Kupčina. Izgradnja obaloutvrde u Brođanima. Izrada parcelacijskih elaborata po trasi budućih nasipa uz Koranu i Mrežnicu, a vezano za rješenje dano u projektu brze ceste kroz Karlovac.  Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu (uzvodno od prethodnog objekta). Izgradnja retencije Ogulin.

Svim gore navedenim aktivnostima prethode izrade idejnih projekata, glavnih projekata, ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola, izrada parcelacijskih elaborata, otkup zemljišta. Također, u pripremi su projekti  zaštite od poplava koji će biti sufinancirani sredstvima iz EU fondova, pa je tako u tijeku je izrada studijske dokumentacije – studije izvedivosti, za pripremu projekata zaštite od poplava iz EU fondova na slivu Kupe, s naglaskom na projekte zaštite od poplava na području Karlovca.

Sredstva za sufinanciranje projekata zaštite od poplava su predviđena iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, čija je izrada od strane Ministarstva za regionalni razvoj i fondove Europske Unije pri kraju. Republici Hrvatskoj će iz ovog fonda za zaštitu od poplava biti na raspolaganju preko 150 milijuna eura, a projekt zaštite od poplava grada Karlovca se priprema kao prioritetni projekt za sufinanciranje iz EU fondova.

U tijeku je Izrada modernog sustava za prognoziranje poplava na slivovima Save i Kupe do Siska, koji će predstavljati važnu negrađevinsku mjeru upravljanja rizicima od poplava i doprinijeti smanjenju poplavnih rizika odnosno poplavnih šteta kroz rano upozorenje i pravovremenu pripremu obrane od poplava. Ugovor za izradu ovog sustava u vrijednosti od oko 2.400.000 kn i rokom izrade od 12 mjeseci je sklopljen u rujnu 2014. godine.