Hrvatske vode
 

Časopis Hrvatska vodoprivreda

Informativno- stručni časopis HRVATSKIH VODA 
Izlazi: kvartalno
ISSN 1330-321X, UDK 628.1 
Izdavač HRVATSKE VODE, 
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.

 

Za izdavača: 
mr. sc. Ivica Plišić, dipl. ing. građ.

 

Glavna urednica: 
Marija Vizner, dipl. ing. agr.

Tel: 01/6307-620
Fax: 01/6307-657
Mob: 099/8070-663 
E mail: marija.vizner@voda.hr

 

Uredništvo: 
Doc. dr. sc. Danko Holjević, dipl. ing. građ.
Siniša Kukić, dip. iur.
Dr. ing. Zijah Mahmutspahić
Dr. sc. Siniša Širac, dipl. ing. kem.
Helena Iveković, dipl. iur.
Doc. dr. sc. Danko Biondić, dipl. ing. građ.
Mr. sc. Sanja Barbalić, dipl. ing. građ.
Dr. sc. Mara Pavelić
Dr. sc. Marijan Babić
Stjepan Kamber, mag. ing. aedif.
Nedjeljko Šimundić, dipl. ing. građ.
Robert Kartelo, dipl. ing. građ. 
Dinko Polić, dipl. ing. građ.
Fani Bojanić, dipl. ing. građ. 
Marinko Galiot, dipl. ing. građ.
Dr. sc. Matija Franković, mag. ing. biol.
Andreja Ribarić, dipl. ing. agr.