Hrvatske vode
 
Kakvoća mora za kupanje u Primorsko-goranskoj županiji i na riječkom području u posljednjem desetljeću
Bathing Quality of the Sea in the Primorje-Gorski Kotar County and in the Rijeka Area in the Past Decade

Darija Vukić Lušić, Arijana Cenov, Dražen Lušić, Marin Glad, Slaven Jozić, Marta Alvir, Lado Kranjčević

Sažetak/Abstract: 

Obzirom da je Republika Hrvatska turistički orijentirana zemlja, kakvoća mora za kupanje od velike je javnozdravstvene važnosti. Cilj ovog rada je prikazati kakvoću mora na plažama riječkog područja u prošlom desetljeću te je usporediti s kakvoćom u Primorsko-goranskoj županiji (PGŽ), hrvatskoj obali Jadrana (HR) te Europskoj Uniji (EU). U usporedbi s prosječnom kakvoćom mora na plažama riječkog područja, PGŽ i HR tijekom desetogodišnjeg razdoblja, područje Rijeke bilježi najniži udio plaža s izvrsnom kakvoćom mora (76,4%) te najveći udio nezadovoljavajuće ocjenjenih (8,0%). Udio izvrsno ocjenjenih lokacija u PGŽ i HR je sličan (oko 95%). U PGŽ i HR je udio izvrsnih plaža za 12% veći u odnosu na EU, tijekom desetogodišnjeg razdoblja. Unatoč značajnom poboljšanju kakvoće mora na razini EU i HR, na pojedinim se lokacijama još uvijek bilježi fekalno onečišćenje. To je posebno izraženo na nekoliko lokacija u zapadnom dijelu grada Rijeke, koje predstavlja mikrobiološki najopterećenije područje u PGŽ. U cilju boljeg razumijevanja uzroka pojave onečišćenja na pojedinim lokacijama na riječkom području, analiziran je odnos mikrobioloških pokazatelja s okolišnim čimbenicima (temperatura vode i zraka, salinitet, količina oborina, jakost Sunčevog zračenja). Na takvim lokacijama potrebno je učiniti dodatne napore u cilju saniranja izvora onečišćenja.

Since the Republic of Croatia is a tourism-oriented country, bathing quality of the sea has a great public-health importance. The objective of this paper is to present the quality of the sea on the beaches in the Rijeka area in the past decade and compare it with the quality of the sea in the Primorje - Gorski Kotar County (PGKC), on the Croatian coast of the Adriatic Sea (HR) and in the European Union (EU). A comparison of the quality of the sea on the beaches in the Rijeka area, PGKC and HR during a ten-year period shows that the Rijeka area records the lowest share of beaches with excellent quality of the sea (76.4%) and the highest share of those assessed as poor (8.0%). The share of locations assessed as excellent in the PGKC and HR is similar (around 95%). The share of beaches assessed as excellent in the PGKC and HR is higher by 12% in comparison to the EU during a ten-year period.  Despite a significant improvement in the quality of the sea both at the level of EU and HR, faecal pollution is still recorded in some locations. This is particularly marked in some locations in Rijeka’s western part, which is the area with the highest microbiological load in the PGKC. In order to improve the understanding of pollution causes in some locations in the Rijeka area, we have analysed the relation between microbiological indicators and environmental indicators (water and air temperature, salinity, precipitation quantity, solar irradiance). In such locations, additional efforts should be made to remediate pollution sources.

Kategorija: 
Izvorni (originalni) znanstveni članak / Original Scientific Paper
Ključne riječi/Key words: 

kakvoća mora za kupanje, Escherichia coli, enterokoki, oborine, priobalni izvori, salinitet, jakost Sunčevog zračenja

bathing quality of the sea, Escherichia coli, enterococci, precipitation, coastal springs, salinity, solar irradiance

Podaci o autorima/Authors affiliations: 

Navedeno u članku

Literatura/References: 

Navedeno u članku