Hrvatske vode
 
Analiza kakvoće vode u javnim i lokalnim vodoopskrbnim sustavima
Analysis of water quality in public and local water supply systems

Anita Ptiček Siročić, Lucija Plantak, Lucija Slunjski, Ivana Boltižar

Sažetak/Abstract: 

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku konzumaciju bitno je kako bi se na vrijeme detektirala moguća onečišćenja mikroorganizmima, parazitima ili drugim štetnim tvarima opasnim po ljudsko zdravlje. Onečišćenje vode podrazumijeva prisutnost patogenih bakterija poput Escherichie coli (E. coli) i crijevnih enterokoka, koji u vodni sustav mogu dospjeti različitim načinima, a predstavljaju rizik ljudskom zdravlju. Uzorkovanje je provedeno na tri vodoopskrbna područja u Varaždinskoj županiji na javnim i lokalnim vodoopskrbnim sustavima tijekom pojedinih mjeseci 2019. i 2020. godine. Rezultati su pokazali da u pojedinim lokalnim vodoopskrbnim sustavima postoje određena odstupanja od maksimalno dozvoljenih vrijednosti pokazatelja, što prosječno iznosi 58,8 cfu/100 mL više E. coli, 1845 cfu/100 mL više ukupnih koliforma te zamućenja vode, no ono ne prelazi granične vrijednosti od 4 NTU. Navedene povišene prosječne vrijednosti za E.coli i ukupne koliforme upućuju na neadekvatnost sustava lokalnih vodovoda, dok su u svim javnim vodoopskrbnim sustavima uzorci vode zdravstveno ispravni te udovoljavaju svim važećim propisima i pravilnicima.

Testing health safety of water for human consumption is important for timely detection of potential pollution by microorganisms, parasites and other substances dangerous for human health. Water pollution means the presence of pathogenic bacteria, such as Escherichia coli (E. coli) and intestinal enterococci, which can enter the water system in different manners, and present a risk for human health. The sampling was performed in three water supply areas in the Varaždin County, both in public and local water supply systems, during some months in 2019 and 2020. The results revealed that there were some deviations from max. permitted indicator values in certain local water supply systems, on average equalling 58.8 cfu/100 mL more E. coli, 1845 cfu/100 mL more total coliforms, as well as water turbidity, which is not exceeding the limit values of 4 NTU. The stated increased average values for E.coli and total coliforms indicate inadequacy of local water supply systems. The water samples in all public water supply systems were health-safe and comply with existing regulations and ordinances.

Kategorija: 
Stručni članak / Professional Paper
Ključne riječi/Key words: 

mikrobiološki pokazatelji, ukupni koliformi, Escherichia coli zdravstvena ispravnost vode za piće

microbiological indicators, total coliforms, Escherichia coli, health safety of drinking water

mikrobiološki pokazatelji, ukupni koliformi, Escherichia coli zdravstvena ispravnost vode za piće

Podaci o autorima/Authors affiliations: 

Navedeno u članku

Literatura/References: 

navedeno u članku