Hrvatske vode
 
Analiza nekih hidroloških vidova evakuacije velikih voda na području grada Zagreba
Analysis of some hydrological aspects of flood control in the City of Zagreb area

Ognjen Bonacci1, Dijana Oskoruš2

Sažetak/Abstract: 

U ovom članku su izvršene isključivo hidrološke analize povezane sa novim koncepcijskim rješenjem vezanim za projekt „Zagreb na Savi“. Naglasak je stavljen na definiranje broja dana godišnje s protocima Save kod Podsuseda višim od: (1) 500 m3 s-1; (2) 600 m3 s-1; i (3) 700 m3 s-1. Proračuni su izvršeni sa dnevnim protocima Save opaženim na vodomjernoj postaji Podsused u razdoblju 1949.-2012. Ukazano je na činjenicu postojanja zabrinjavajućeg trenda opadanja minimalnih i srednjih godišnjih protoka Save kod Podsuseda, a s tim i smanjivanja broja dana kada bi se vode iz rijeke Save prelijevale u kanal Odra. Ukazano je i na trend snižavanja podzemnih voda u okolici Grada Zagreba kao na složenost odnosa podzemnih voda i voda u koritu rijeke Save. Cilj rada je da pomogne pri donošenju konačnih odluka o rješavanju odnosa Grada Zagreba u odnosu na rijeku Savu.

 

This paper contains only hydrological analyses related to the new conceptual solution for the project „Zagreb na Savi“. The emphasis was placed on determination of the number of days per year with discharges of the Sava River at Podsused higher than: (1) 500 m3 s-1; (2) 600 m3 s-1; i (3) 700 m3 s-1. The calculations were carried out with the use of daily discharges of the Sava observed at the water gauging station Podsused in the period from 1949 - 2012. It is pointed out that there is an existing disturbing trend of decrease in the minimum and mean annual discharges of the Sava at Podsused, and thus also a decrease in the number of days when water from the Sava spills over into the Odra canal. It is further pointed out to a downward trend of groundwater levels in the vicinity of the City of Zagreb, and to complex relations between the groundwater and water in the Sava river bed. The aim of the paper is to assist in final decision making with regards to the relation between the City of Zagreb and the Sava River.

Kategorija: 
Stručni članak / Professional Paper
Ključne riječi/Key words: 

riječna hidrologija, protok, Sava kod Podsuseda

river hydrology, discharge, Sava River at Podusused

Podaci o autorima/Authors affiliations: 

1Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,Matice hrvatske 15, 21000 Split,  ognjen.bonacci@gradst.hr

 

2Državni hidrometeorološki zavod, Grič 3, 10000 Zagreb

Literatura/References: 

Beraković B. (2000.): Zbornik radova okruglog stola “Hidrologija i vodni resursi Save u novim uvjetima”, 561-568.

 

Biondić D. (2000.): Zbornik radova okruglog stola “Hidrologija i vodni resursi Save u novim uvjetima”, 179-190.

 

Bonacci O. (2010.): Analiza nizova srednjih godišnjih temperatura zraka u Hrvatskoj. Građevinar 62(9),781-791.

 

Bonacci O. (2012.): Increase of mean annual surface air temperature in the Western Balkans during last 30 years. Vodoprivreda 44(255-257), 23-28.

 

Bonacci O, Ljubenkov I. (2003.): Procjena sigurnosti Zagreba od poplava vodama rijeke Save u novim uvjetima. Hrvatska vodoprivreda XII (127-128), 51-55.

 

Bonacci O, Ljubenkov I. (2004.): Statistička analiza maksimalnih godišnjih protoka Save kod Zagreba 1926.-2000. Hrvatske vode 12(48), 243-252.

 

Bonacci O, Ljubenkov I. (2008.): Changes in flow conveyance and implication for flood protection, Sava River, Zagreb. Hydrological Processes 22(8): 1189-1196.

 

Bonacci O, Oskoruš D. (2011.): Hidrološka analiza sigurnosti Zagreba od poplava vodama rijeke Save u novim uvjetima. Hrvatske vode 19 (75): 13-24.

 

Bonacci O, Trninić D. (1991.): Hydrologische, durch die Aktivität des Menschen hervorgerufene Veränderungen im Flussgebiet der Sava bei Zagreb. Wasserwirtschaft 81(4): 171-175.

 

Brkić B. (2000.): Zbornik radova okruglog stola “Hidrologija i vodni resursi Save u novim uvjetima”, 393-402.

 

Garbrecht J., Fernandez G. P. (1994.): Visualization of trends and fluctuations in climatic records. Water Resources Bulletin 30(2): 297-306.

 

DHMZ, Sektor za hidrologiju. HIS2000 – Baza hidroloških podataka

 

Elektroprojekt d.d. (2013.): Koncepcijsko rješenje „Višenamjenski hidrotehnički sustav uređenja, zaštite i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice sa Republikom Slovenijom do Siska“.

 

Ivančević R. (2000.): Prezrena Rijeka. Zbornik radova okruglog stola “Hidrologija i vodni resursi Save u novim uvjetima”, 39-61.

 

Kratofil L. (2000.): Promjene vodnog režima Save uzrokovane ljudskom djelatnošću. Zbornik radova okruglog stola “Hidrologija i vodni resursi Save u novim uvjetima”, 335-352.

 

Pilar M, Braun M, Brundić D. (1994.): Poplava Zagreba pri pojavi velike vode Save u listopadu 1964. godine i stanje izgrađenosti zaštitnog sustava danas. Hrvatske vode 2(7), 443-453.

 

Pavlin Ž, Penović L. (2013.): Evakuacija velikih voda na području Zagreba. Građevinar 65(7): 677-683.

 

Pavlin Ž, Pletikapić Z. (2005.): Višenamjensko rješenje uređenja i iskorištavanja Save na području Zagreba. Građevinar 57(2):77-85.

 

Petričec M., Šimundić N. (2000.): Zbornik radova okruglog stola “Hidrologija i vodni resursi Save u novim uvjetima”, 549-560.

 

Pletikapić Z., Mišetić S., Kereković A., (2000.) Zbornik radova okruglog stola “Hidrologija i vodni resursi Save u novim uvjetima”, 469-482.