Hrvatske vode
 

O PROJEKTU

''Projekt zaštite od poplava'' obuhvaća ulaganja kojima će se unaprijediti, obnoviti, dovršiti i razviti postojeći sustav zaštite od poplava kako bi se postigla visoka razina zaštite ciljnog stanovništva na prioritetnim riječnim slivovima u Hrvatskoj, čime će se smanjiti pojavljivanje poplava i njihovi negativni društveno-ekonomski utjecaji.

Projekt je u nadležnosti resornog Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Promotor projekta). dok su za njegovu provedbu zadužene Hrvatske vode (Tijelo za provedbu projekta), unutar kojih se oformila posebna jedinica za provedbu Projekta (JPP). Provedba Projekta ukupne vrijednosti od 80 milijuna EUR sufinancira se zajmom Razvojne Banke Vijeća Europe (CEB) LD 1845-2014 u iznosu od 40 milijuna EUR (50%), te sredstvima Hrvatskih voda (iz prihoda od vodnog doprinosa i naknade za uređenje voda) u iznosu od 40 milijuna EUR (50%).

Predviđeni rok za dovršetak Projekta je 31. prosinca 2018, a rok za zatvaranje zajma je 30. lipnja 2019.

Okvirni ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt zaštite od poplava je potpisan 2. i 15. lipnja 2015., a koji je Potvrđen Zakonom o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt zaštite od poplava („Narodne novine – Međunarodni ugovori", broj 3/16, objavljen 29. lipnja 2016.) te je stupio na snagu 7. srpnja 2016. - http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2016_06_3_22.html

Potpisivanje Ugovora o izmjenama i dopunama br. 1 Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt zaštite od poplava je uslijedilo 5. i 7. prosinca 2016. godine, da bi konačno Ugovor o Projektu za „Projekt zaštite od poplava" između Republike Hrvatske, koju predstavlja Ministarstvo financija (Zajmoprimac), Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Promotor Projekta) i Hrvatskih voda (Tijelo za provedbu Projekta) bio potpisan 8. i 13. prosinca 2016. godine.

Projekt je dio većeg Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije, koji je Vlada RH usvojila 2015. godine (u nastavku „Program"), kao i Plana upravljanja vodnim područjima RH koji sadrži Plan upravljanja rizicima od poplava za razdoblje 2016.-2021., koji je Vlada RH usvojila u srpnju 2016. Program građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Planu upravljanja rizicima od poplava temelji se na projektima u Programu, s mogućim izmjenama uslijed detaljnijih studija upravljanja rizicima od poplava na riječnim slivovima i studija izvedivosti. Projekt će pridonijeti provedbi Programa i Plana upravljanja rizicima od poplava i njegovom sveukupnom dugoročnom cilju smanjivanja rizika od poplava širom Hrvatske na prihvatljivu razinu.

Projekt se sastoji od dvije komponente:

  • Komponenta 1: izgradnja odabranih projekata iz Programa (pod-projekata) s indikativne liste od 25 pod-projekata navedenih u Dodatku 1 Priloga 1 Okvirnog ugovora o zajmu, ukupne investicijske vrijednosti 74.347.888 eur, uključujući projektiranje i nadzor.
  • Komponenta 2: tehnička pomoć (5.652.112 Eur, oko 7% ukupne vrijednosti projekta). Ova komponenta bi se koristila za financiranje izrade studija riječne slivove za prioritetne sustave, razvoj sustava za prognoziranje poplava i podrška Jedinici za vođenje Projekta.