Hrvatske vode
 

Plan nabave obuhvaća nabavu radova, roba i usluga koje je predviđeno financirati iz kredita CEB banke u iznosu od 85% investicije (15% je udio vlastitih sredstava krajnjeg korisnika).

Svi projekti koji se financiraju moraju biti usklađeni s primjenjivim zakonodavstvom, svim relevantnim Direktivama EU-a, Višegodišnjim programom gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije, propisima, sektorskim politikama i prioritetima, odnosno Okvirom za usklađenost strategija za 2007.-2013., Regionalnim operativnim programima, Operativnim programom za zaštitu okoliša, nacionalnim Strategijama za upravljanje otpadom i vodama.