Hrvatske vode
 

Zagrebačka županija izdala je Rješenje Klasa: UP/I-351-03/12-01/03, Ur.br.: 238/1-18-02/2-13-16, od 29. siječnja 2013., u kojem stoji da ne treba provoditi procjenu utjecaja na okoliš i prirodu kao ni procjenu utjecaja zahvata na ekološku mrežu.