Hrvatske vode
 

Tehnička misija CEB banke na čelu s gosp. Antonom Spierenburgom, tehničkim savjetnikom za održivi razvoj za ''Projekt zaštite od poplava'' je održana od 13.-16.02.2017.

Opseg misije:

Cilj ove misije je bio pregledati provedbu mjera ublažavanja utjecaja na okoliš koje trenutno postoje ili koje su predviđene za pod-projekte za koje je nužna procjena utjecaja na okoliš i/ili procjena utjecaja na okoliš i prirodu, raspraviti postoji li potreba ažuriranja ili nadopune tih dokumenata s obzirom na promjene u zakonodavnom okviru koji se primjenjuje ili stanje područja zahvaćenih projektom.

Tijekom misije održani su terenski obilasci određenih pod-projekta iz prve faze financiranja, a za koje je nužna provedba mjera za ublažavanje utjecaja na okoliš. Radi se o pod-projektima: izgradnja Samoborskih nasipa, rekonstrukcija Glavnog murskog nasipa od km 16+425-22+594 te izgradnja retencije Ogulin.

Pitanja koja su tijekom misije rješavana u suradnji s djelatnicima Jedinice za provedbu projekata zaštite od štetnog djelovanja voda koji se financiraju putem zajmova CEB-a i sredstava EU fondova:

  • Razvoj zahtjeva za procjenu utjecaja na okoliš kao i procesa izdavanja okolišnih dozvola uključujući i konzultacije sa javnošću nakon 2007. godine (datum izdavanja nekih od dozvola projekta) i travnja 2014. (prethodna misija kontrole zaštite okoliša) koji možda mogu utjecati na valjanost postupka procjene utjecaja na okoliš i na prirodu. To uključuje i izmjene zakonske regulative kao i promjene stanja (npr. klasifikacija zaštićenih područja) područja koja spadaju u granice lokacija pod-projekata ili koja su zahvaćena aktivnostima projekta, kako vezano za građenje tako i pogon.
  • Valjanost do sada provedenih postupaka ocjena utjecaja na okoliš i ocjena utjecaja na okoliš i prirodu, pod-projekata koji se nalaze na područjima ili koji imaju utjecaj na područja Natura 2000, uključujući i, ali ne ograničujući se samo na pod-projekt Ogulin.
  • Upravljanje ekološkom problematikom i provedba mjera ublažavanja utjecaja na okoliš.
  • Uloge i odgovornosti različitih dionika projekta.Upiti nevladinih udruga vezano za pod-projekt Ogulin, stanje dijaloga.
  • Postupak izvlaštenja.
  • Modaliteti objave detaljnih informacija o zaštiti okoliša na web stranici Hrvatskih voda i stvaranje poveznice na web stranicu CEB-a.