Hrvatske vode
 

OPĆENITO:

Pozitivni učinci na okoliš i prirodu osigurani su kroz Strateške procjene utjecaja na okoliš za Programe, Procjene utjecaja na okoliš i Ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu za pojedinačne projekte, po potrebi.

Pravna osnova

1. Zaštita okoliša

Relevantni zakoni: Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13., 153/13., 78/15.) i Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14.). Zakon o zaštiti okoliša uređen je i usklađen sa odgovarajućim Direktivama Europske unije: Direktiva 2011/92/EZ od 13. prosinca 2011., Direktiva 2003/35/EZ od 26.svibnja 2003., Direktiva 2001/42/EZ od 27. lipnja 2001., Direktiva 2010/75/EU od 24. studenog 2010., Direktiva 2003/4/EZ od 28. siječnja 2003., Direktiva 2004/35/EZ od 21. travnja 2004., Direktiva 2008/56/EZ od 17. lipnja 2008., Direktiva 1999/94/EZ od 13. prosinca 1999., Direktiva 2013/30/EZ od 12. lipnja 2013., Direktiva 2012/18/EZ od 4. srpnja 2012., Direktiva 2009/126/EZ od 21. listopada 2009., Direktiva 2009/31/EZ od 23. travnja 2009., Direktiva 2009/304/EZ od 23. travnja 2009., Direktiva 2008/98/EZ od 19. studenog 2008., Direktiva 2006/66/EZ od 6. rujna 2006., Direktiva 2006/7/EZ od 15. veljače 2006., Direktiva 2003/87/EZ 13. listopada 2003., Direktiva 199/31/EZ od 26. travnja 1999., Direktiva 94/63/EZ od 20. prosinca 1994., Uredba 66/2010/EZ od 25. studenog 2009., Uredba 1221/2009/EZ od 25. studenog 2009., Uredba 166/2006/EZ , Uredba 401/2009/EZ od 23. travnja 2009.

Osim toga usvojeni zakoni također se temelje na odredbama međunarodnog sporazuma kojeg je Hrvatska potvrdila usvajanjem Zakona o ratifikaciji Konvencije o Procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (NN – Međunarodni ugovori 6/96.), kao i Akta Programa Ujedinjenih naroda za okoliš pod nazivom Protokol Barcelonske konvencije o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja ratificiranom od strane RH Zakonom o potvrđivanju (Međunarodni ugovori, NN 8/2012.).

Zaštita prirode

Relevantni zakoni: Zakon o zaštiti prirode(NN 80/13.), Uredba o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži (NN 124/13., 105/15.), Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 146/14.) temeljem kojih je hrvatsko zakonodavstvo usklađeno sa uredbama EU na području zaštite prirode: Direktiva Vijeća 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa i divlje flore i faune od 22. srpnja 1992. izmijenjena i nadopunjena Direktivom 2006/105/EEZ od 20. prosinca 2006. (Direktiva o staništima), − Direktiva Vijeća 2009/147/EZ od 26. siječnja 2010. o očuvanju divljih ptica (Direktiva o pticama) i Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) –Smaragdna mreža.

Stanje Strateške procjene utjecaja zahvata na okoliš:

Potreba za ulaganjima u zaštitu od štetnog djelovanja voda u Republici Hrvatskoj temelji se na potrebama analiziranima u Strategiji upravljanja vodama (zakon o vodama, NN 91/08.), koja je detaljnije razrađena u planskom dokumentu Hrvatskih voda pod nazivom Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije 2013.-2017. (u nastavku: Program), sve u skladu sa Zakonom o vodama, članak 37 (NN 153/09., 130/11. i 56/13.). Program su izradile Hrvatske vode a donijela ga je Vlada RH nakon provedenog postupka Strateške procjene utjecaja zahvata na okoliš (u skladu s člankom 62 Zakona o zaštiti okoliša,) u listopadu 2015 (NN117/2015).

Stanje Procjene utjecaja na okoliš i Procjene utjecaja na ekološku mrežu:

Procjena utjecaja na okoliš obavezna je za projekte pobliže navedene u popisu projekata u skladu sa Prilogom I Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine 61/14.) i za projekte za koje je procjena utjecaja na okoliš utvrđena kao obavezna tijekom procesa ocjene potrebe za procjenom utjecaja na okoliš. Projekti za koje je postupak ocjene u potrebi procjene utjecaja na okoliš nužan navedeni su u popisu Priloga II i III Uredbe.

Odgovarajuća procjena utjecaja na ekološku mrežu provodi se za sve projekte i aktivnosti koje bi mogle imati negativan utjecaj na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, u skladu sa Pravilnikom o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 146/14.)

Ukoliko je za neku aktivnosti ili projekt potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, kao dio procjene utjecaja na okoliš provest će se ocjena prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. Ukoliko nije nužno provesti procjenu utjecaja na okoliš, glavna procjena će se provesti kao odvojeni postupak. Ukoliko se projekt nalazi unutar već izgrađenog dijela građevinskog područja, u takvom slučaju ne treba provoditi procjenu utjecaja na ekološku mrežu.

U tablici usklađenosti sa ciljevima zaštite okoliša prikazano je stanje procjene utjecaja na okoliš i procjene utjecaja na ekološku mrežu za svaki pojedini pod-projekt.

Ne-tehnički sažetak ili mišljenje ili odluku za pod-projekte da procjenu utjecaja na okoliš i/ili procjenu utjecaja na ekološku mrežu nije nužno provoditi možete pronaći nastavno.

DOKUMENTACIJA VEZANO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE ZA ''PROJEKT ZAŠTITE OD POPLAVA"

 

Projekti