Hrvatske vode
 

Izvornik na engleskom jeziku

Economics and the Environment - The Implementation Challenge of the Water Framework Directive

Policy Summary to Guidance Document No 1, Economics and the Environment - The Implementation Challenge of the Water Framework Directive

Neslužbeni prijevod izrađen u okviru regionalnog CARDS 2003 projekta „Pilot River Basin Plan for the Sava River“ za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju financiranog od strane Europske komisije (http://www.savariver.net/):

Ekonomija i okoliš - Izazov provedbe Okvirne direktive o vodama