Hrvatske vode

Stranica je sufinancirana od strane Europske unije

Služba za odabir projekata

Sukladno procedurama vezanim uz izravnu dodjelu EU sredstava strateškim projektima za koje postoji samo jedan unaprijed određeni prijavitelj (svi projekti vodnog sektora), Hrvatske vode kao posredničko tijelo razine 2, Služba za odabir projekata, ima mogućnost suradnje s korisnicima projekata u fazi pripreme istih, kao i na terenske posjete istima u svrhu prikupljanja informacija o statusu pripreme projekta, provjere podataka koje podnosi korisnik, te pružanja podrške i savjeta korisniku u pripremi strateškog projekta.

Uloga Službe za odabir projekata je provjera prihvatljivosti svake prijave obzirom na tehničke, financijske, ekonomske, ekološke, formalno – pravne uvjete sve sukladno uvjetima propisanim u svakom pozivu na dostavu projektnih prijedloga kojeg raspisuje Posredničko tijelo razine 1. Služba propisuje uvjete prihvatljivosti projekta i aktivnosti i prihvatljivosti izdataka, te su oni obvezni dio dokumentacije Poziva. Propisani uvjeti moraju biti sukladni Kriterijima za odabir projekata za dodjelu darovnice iz EU fondova i državnog proračuna odobrenih od strane Nadzornog Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa.

Provjera dostavljene prijave podrazumijeva pregled svih dokumenata koji čine sastavni dio prijave: studije izvedivosti – u kojoj je definirano optimalno tehničko rješenje, provjeru troškova i koristi, provjeru načela korisnik/onečišćivač plaća i priuštivosti buduće cijene vode (prijava mora sadržavati troškove rada, održavanja i amortizacije novih vodnih građevina), utvrđuje raspodjelu troškova, i dr. Za cijeli obuhvat projekta provjerava se usklađenost s okolišnim elementima, kao i stanje rješenosti imovinsko-pravnih odnosa; status projektiranja (idejni, glavni projekti i dr.); status ishođenja dozvola za građenje, status pripreme natječajne dokumentacije prema kojoj će se raspisivati postupci javne nabave usluga/roba i radova na odobrenim projektima  i dr.