Hrvatske vode
 

Izdavanje vodopravnih akata zaštite voda

Hrvatske vode su temeljem članka 55. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata („Narodne novine“, broj: 9/2020) donijele Smjernice za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda. Sastavni dio navedenih Smjernica je obrazac za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i obrasci Upitnika za izradu katastra emisija u vodni okoliš. Slučajevi ispuštanja otpadnih voda za koje je potrebno ishoditi vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda propisani su člankom 165. i 166. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 66/2019).

U rujnu 2021. godine je obrazac Zahtjeva za izdavanje, izmjenu ili ukidanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda usklađen s Uredbom o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj: 92/21, 93/21 i 95/21), a u siječnju 2022. godine s Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj: 110/21).

Izdavanje vodopravnih akata korištenja voda

Izdavanje vodopravnih akata korištenja voda

Hrvatske vode temeljem članka 55. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata ( Narodne novine broj: 9/2020) donose:

A) Obrasce za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodopravnih akata

B) Sadržaj i oblik programa vodoistražnih radova

C) Sadržaj elaborata o provedenim vodoistražnim radovima

 

Ad A) Obrasci za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodopravnih akata

1. Izdavanje vodopravnih uvjeta za provedbu vodoistražnih radova

Zahtjev za ishođenje vodopravnih uvjeta za vodoistražne radove 

2. Imenovanje vodnog nadzora tijekom izvođenja vodoistražnih radova

Zahtjev za imenovanje vodnog nadzora tijekom izvođenja vodoistražnih radova 

2. Izdavanje vodopravne potvrde na provedene vodoistražne radove

Zahtjev za ishođenje vodopravne potvrde na elaborat o provedenim vodoistražnim radovima

3. Izdavanje vodopravne dozvole za korištenje voda za različite namjene

Zahtjev za vodopravnu dozvolu za korištenje voda za javnu vodoopskrbu

Zahtjev za vodopravnu dozvolu za navodnjavanje iz površinskih voda

Zahtjev za vodopravnu dozvolu za navodnjavanje iz tijela podzemnih voda

Zahtjev za vodopravnu dozvolu za korištenje površinskih voda za tehnološke i druge namjene

Zahtjev za vodopravnu dozvolu za korištenje podzemnih voda za tehnološke i druge namjene

Zahtjev za vodopravnu dozvolu za korištenje voda za grijanje i hlađenje stambenih i poslovnih prostorija (DIZALICE TOPLINE)

Zahtjev za vodopravnu dozvolu za korištenje vodenih površina – splavarenje, rafting, vožnja kanuima i drugim plovilima

Zahtjev za vodopravnu dozvolu za korištenje vodenih površina – postavljanje plutajućih ili plovećih objekata

Zahtjev za vodopravnu dozvolu za korištenje vodne snage za pogonske namjene

Zahtjev za izmjenu vodopravne dozvole

 
Ad B) Sadržaj i oblik programa vodoistražnih radova

VR-PROG.RAD. – Ispitivanje postojećeg zdenca

VR-PROG.RAD. – Izvedba istr.-eksploatac.(upojnih) zdenaca r. većeg od 146 mm

VR-PROG.RAD. – Izvedba istr.-piez. bušotina r. do 146 mm

VR-PROG.RAD. – Mikrozoniranje

VR-PROG.RAD. – Revitalizacija eksploatacijskih zdenaca

VR-PROG.RAD. – Trajno napuštanje bušotine

 
Ad C) Sadržaj elaborata o provedenim vodoistražnim radovima

VR-ELABORAT – Ispitivanje postojećeg zdenca

VR-ELABORAT – Izvedba istr.eksploatac. (upojnih) zdenaca r. većeg od 146 mm<

VR-ELABORAT – Izvedba istr.-piez. bušotina r. do 146 mm

VR-ELABORAT - Mikrozoniranja

VR-ELABORAT – Revitalizacija eksploatasijskih zdenaca

VR-PROG.RAD. – Trajno napuštanje bušotine

Obrasci iz Priloga 1.A Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, broj 26/20)

U Prilogu 1.A Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, broj 26/20) propisani su obrasci očevidnika kojima su obveznici dužni u Hrvatske vode dostavljati podatke o:

 • količini ispuštene otpadne vode dvaput godišnje (na Obrascu A 1),
 • obavljenom uzorkovanju (gdje je to primjenjivo) i ispitivanju sastava otpadnih voda u roku mjesec dana od uzorkovanja (na Obrascu B 1 za trenutačni uzorak, a na Obrascu B 2 za kompozitni uzorak) te
 • kemikalijama stavljenim na tržište za primjenu na području RH koje nakon uporabe dospijevaju u vode (na Obrascu C).

Očevidnik o količinama otpadne vode potrebno je dostavljati za prvih 6 mjeseci do 31. srpnja, a za cijelu godinu do 31. siječnja slijedeće godine.

Uz očevidnik o obavljenom ispitivanju sastava otpadnih voda obavezno se dostavlja originalno analitičko izviješće ovlaštenih laboratorija. Ovi očevidnici dostavljeni nakon navedenog roka ili bez originalnog analitičkog izvješća, ne mogu se uzeti u obzir kao dokazi o ispunjenju obveza.

Način dostave očevidnika

Popunjeni obrasci dostavljaju se u Hrvatske vode u nepromijenjenoj formi, u Excel formatu, elektronički potpisani kako je uređeno posebnim propisom kojim se uređuje elektronički potpis, putem elektroničke pošte, na adresu: pisarnica@voda.hr.

Iznimno, ako obveznik dostave podataka nije u mogućnosti dostaviti elektronički potpisane obrasce, oni se mogu dostaviti u Excel formatu s potpisanim primjerkom od strane odgovorne osobe, putem elektroničke pošte, na adresu: ocevidnik.pgve@voda.hr.

Obveznici koji ne mogu dostaviti popunjene obrasce elektroničkom poštom, mogu putem ovlaštenog davatelja poštanske usluge dostaviti podatke na obrascima potpisanim od strane odgovorne osobe u odgovarajuću ustrojbenu jedinicu Hrvatskih voda. Obrasce A 1, B 1 i B 2 potrebno je dostavljati u nadležne Vodnogospodarske odjele Hrvatskih voda (podaci o adresama mogu se pronaći na poveznici: https://www.voda.hr/hr/vgo), a obrasca C u Hrvatske vode - Direkciju, Sektor zaštite voda.

U srpnju 2021. godine je u obrascima B1 i B2 dopunjen izbornik pokazatelja (dodani su: trimetoprim, sulfametoksazol, memantin, torasemid, azitromicin-N-dezmetilazitromicin, varfarin, DL metionin, levotiroksin natrij hidrat, pimobendan i temperatura vode – bioreaktor, a pokazatelju γ-Heksaklorcikloheksan (HCH) dopunjen je naziv koji sada glasi γ-Heksaklorcikloheksan (HCH) – Lindan).

Upute za popunjavanje obrazaca A1, B1 i B2

Upute za popunjavanje obrasca C

Očevidnici iz Priloga 2. i 3. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, broj 48/19)

U prilogu se nalaze obrasci na kojima su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe dužni voditi podatke o obračunu naknade za zaštitu voda. Podaci se trebaju voditi po vrstama obveznika: posebno za osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost (Prilog 2. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda), a posebno za domaćinstva (Prilog 3. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda).

Popunjene obrasce u elektroničkom obliku treba dostavljati u Hrvatske vode putem elektroničke pošte na adresu: ocevidnik.pgve@voda.hr . Ovjereni i potpisani ispis popunjenih obrazaca potrebno je dostavljati i poštom u nadležne vodnogospodarske odjele Hrvatskih voda te u Upravu vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Dodatne informacije o načinu popunjavanja i dostave navedenih obrazaca dostupne su na lokaciji: Očevidnici.

Primjeri iskaza mjera (IM) i analitičkog iskaza izračuna mjera građevine (AIM)

Obveznik vodnoga doprinosa (investitor gradnje / podnositelj zahtjeva za ozakonjenje građevine) dostavlja tijelu graditeljstva pri podnošenju zahtjeva za izdavanjem akta gradnje/ozakonjenja ispunjen i potpisom i pečatom ovjeren obrazac iskaza mjera za obračun vodnoga doprinosa (obrazac IM), u prilogu kojeg je po projektantu izrađen i potpisom i pečatom ovjeren analitički iskaz izračuna mjera građevine (AIM).
U IM obrascu se iskazuju pune mjere nove građevine odnosno nove gradnje u odnosu na postojeću, tj. povećane mjere gradnje u odnosu na mjere zakonite građevine koja je uklonjena ili se uklanja radi gradnje građevine za koju se izdaje akt gradnje ili u odnosu na mjere zakonitog dijela građevine koja se dograđuje/rekonstruira.

U prilogu se nalaze obrazac iskaza mjera za obračun vodnoga doprinosa (obrazac IM) i primjeri analitičkog iskaza mjera građevine (AIM).

Pristup informacijama

U prilogu je obrazac zahtjeva za pristup informacijama Hrvatskih voda, Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije i Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Ozakonjenje zgrade u vodnom dobru

Pravna mogućnost se može ostvariti:

 1. Zahtjev za izdavanje suglasnosti iz članka 7. stavak 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/2012) podnosi se Hrvatskim vodama  nadležnom vodnogospodarskom odjelu. 
 2. Suglasnost iz članka 7. stavak 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama neće se izdati ako postoje sljedeće zapreke:
  • iz članka 6. stavak 1. 
  • ako je to protivno uvjetima korištenja vodnog dobra prema posebnim propisima o vodama (članak 7. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama) tj.  (ako je to protivno uvjetima korištenja vodnog dobra prema propisima o vodama tj. (i) ako postojanje zgrade ugrožava stabilnost i sigurnost vodnih građevina i (ii) ako postojanje zgrade utječe na pogoršanje postojećeg vodnog režima i funkcionalnost vodnog dobra u odnosu na namjene iz članka 9. Zakona o vodama kojima vodno dobro služi.

Za izdavanje suglasnosti potrebno je:

 1. Stranka je dužna popuniti obrazac i vlastoručno ga potpisati; pravne osobe potpisuje zakonski zastupnik ili punomoćnik (javnobilježnički ovjerena punomoć se dostavlja uz zahtjev). U prilogu se nalazi Zahtjev za izdavanje suglasnosti za ozakonjenje zgrade na vodnom dobru.
 2. Uz zahtjev se prilažu (ovisno o vrsti zgrade) dokazi iz članaka 11. do 15.   Zakona o  postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
 3. Upravna pristojba u obliku državnog biljega u vrijednosti od 20,00 kn za zahtjev i 50 kn za rješenje
 4. Ako ovlaštenik za rješavanje u upravnom postupku ocijeni da je radi potpunog utvrđenja činjeničnog stanja, potrebno zatražiti dodatne dokaze pozvat će stranku, u smislu članka 47. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku, da to i učini u primjerenom roku.