Hrvatske vode
 

Obrasci očevidnika

U prilogu se nalaze obrasci kojima su obveznici dužni u Hrvatske vode dostavljati podatke o: mjesečnoj količini ispuštene otpadne vode dvaput godišnje na Obrascu A 1, obavljenom ispitivanju otpadnih voda (za trenutačni uzorak Obrazac B 1, a za kompozitni uzorak Obrazac B 2) te kemikalijama stavljenim na tržište za primjenu na području RH koje nakon uporabe dospijevaju u vode (Obrazac C). Sve obrasce treba dostavljati u Hrvatske vode u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte na adresu: ocevidnik.pgve@voda.hr . Ovjereni i potpisani ispis popunjenih obrazaca A 1, B 1 i B 2 potrebno je dostavljati u nadležne Vodnogospodarske odjele Hrvatskih voda, a obrazac C u Hrvatske vode - Direkciju, Sektor zaštite voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220. Obrasci i detaljne upute za popunjavanje pojedinog obrasca nalaze se u prilogu. Kako bi se ujednačio pristup te obveznicima olakšalo popunjavanje navedenih obrazaca, izdvojena su najčešća pitanja s odgovorima i objavljena pod stavkom Očevidnici u padajućem izborniku Propisi i obrasci.

Upute za popunjavanje obrazaca A1, B1 i B2

Upute za popunjavanje obrasca C

Primjeri iskaza mjera (IM) i analitičkog iskaza izračuna mjera građevine (AIM)

Obveznik vodnoga doprinosa (investitor gradnje / podnositelj zahtjeva za ozakonjenje građevine) dostavlja tijelu graditeljstva pri podnošenju zahtjeva za izdavanjem akta gradnje/ozakonjenja ispunjen i potpisom i pečatom ovjeren obrazac iskaza mjera za obračun vodnoga doprinosa (obrazac IM), u prilogu kojeg je po projektantu izrađen i potpisom i pečatom ovjeren analitički iskaz izračuna mjera građevine (AIM).
U IM obrascu se iskazuju pune mjere nove građevine odnosno nove gradnje u odnosu na postojeću, tj. povećane mjere gradnje u odnosu na mjere zakonite građevine koja je uklonjena ili se uklanja radi gradnje građevine za koju se izdaje akt gradnje ili u odnosu na mjere zakonitog dijela građevine koja se dograđuje/rekonstruira.

U prilogu se nalaze obrazac iskaza mjera za obračun vodnoga doprinosa (obrazac IM) i primjeri analitičkog iskaza mjera građevine (AIM).

Pristup informacijama

U prilogu je obrazac zahtjeva za pristup informacijama Hrvatskih voda, Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije i Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Ozakonjenje zgrade u vodnom dobru

U prilogu se nalazi Zahtjev za izdavanje suglasnosti za ozakonjenje zgrade na vodnom dobru. Stranka je dužna popuniti obrazac i vlastoručno ga potpisati; pravne osobe potpisuje zakonski zastupnik ili punomoćnik (javnobilježnički ovjerena punomoć se dostavlja uz zahtjev).