Hrvatske vode
 

Izdavanje vodopravnih akata zaštite voda

Hrvatske vode su temeljem članka 55. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata („Narodne novine“, broj: 9/2020) donijele Smjernice za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda. Sastavni dio navedenih Smjernica je obrazac za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i obrasci Upitnika za izradu katastra emisija u vodni okoliš. Slučajevi ispuštanja otpadnih voda za koje je potrebno ishoditi vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda propisani su člankom 165. i 166. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 66/2019).

U rujnu 2021. godine je obrazac Zahtjeva za izdavanje, izmjenu ili ukidanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda usklađen s Uredbom o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj: 92/21, 93/21 i 95/21).

Obrasci iz Priloga 1.A Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, broj 26/20)

U Prilogu 1.A Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, broj 26/20) propisani su obrasci očevidnika kojima su obveznici dužni u Hrvatske vode dostavljati podatke o:

  • količini ispuštene otpadne vode dvaput godišnje (na Obrascu A 1),
  • obavljenom uzorkovanju (gdje je to primjenjivo) i ispitivanju sastava otpadnih voda u roku mjesec dana od uzorkovanja (na Obrascu B 1 za trenutačni uzorak, a na Obrascu B 2 za kompozitni uzorak) te
  • kemikalijama stavljenim na tržište za primjenu na području RH koje nakon uporabe dospijevaju u vode (na Obrascu C).

Očevidnik o količinama otpadne vode potrebno je dostavljati za prvih 6 mjeseci do 31. srpnja, a za cijelu godinu do 31. siječnja slijedeće godine.

Uz očevidnik o obavljenom ispitivanju sastava otpadnih voda obavezno se dostavlja originalno analitičko izviješće ovlaštenih laboratorija. Ovi očevidnici dostavljeni nakon navedenog roka ili bez originalnog analitičkog izvješća, ne mogu se uzeti u obzir kao dokazi o ispunjenju obveza.

Način dostave očevidnika

Popunjeni obrasci dostavljaju se u Hrvatske vode u nepromijenjenoj formi, u Excel formatu, elektronički potpisani kako je uređeno posebnim propisom kojim se uređuje elektronički potpis, putem elektroničke pošte, na adresu: pisarnica@voda.hr.

Iznimno, ako obveznik dostave podataka nije u mogućnosti dostaviti elektronički potpisane obrasce, oni se mogu dostaviti u Excel formatu s potpisanim primjerkom od strane odgovorne osobe, putem elektroničke pošte, na adresu: ocevidnik.pgve@voda.hr.

Obveznici koji ne mogu dostaviti popunjene obrasce elektroničkom poštom, mogu putem ovlaštenog davatelja poštanske usluge dostaviti podatke na obrascima potpisanim od strane odgovorne osobe u odgovarajuću ustrojbenu jedinicu Hrvatskih voda. Obrasce A 1, B 1 i B 2 potrebno je dostavljati u nadležne Vodnogospodarske odjele Hrvatskih voda (podaci o adresama mogu se pronaći na poveznici: https://www.voda.hr/hr/vgo), a obrasca C u Hrvatske vode - Direkciju, Sektor zaštite voda.

U srpnju 2021. godine je u obrascima B1 i B2 dopunjen izbornik pokazatelja (dodani su: trimetoprim, sulfametoksazol, memantin, torasemid, azitromicin-N-dezmetilazitromicin, varfarin, DL metionin, levotiroksin natrij hidrat, pimobendan i temperatura vode – bioreaktor, a pokazatelju γ-Heksaklorcikloheksan (HCH) dopunjen je naziv koji sada glasi γ-Heksaklorcikloheksan (HCH) – Lindan).

Upute za popunjavanje obrazaca A1, B1 i B2

Upute za popunjavanje obrasca C

Očevidnici iz Priloga 2. i 3. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, broj 48/19)

U prilogu se nalaze obrasci na kojima su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe dužni voditi podatke o obračunu naknade za zaštitu voda. Podaci se trebaju voditi po vrstama obveznika: posebno za osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost (Prilog 2. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda), a posebno za domaćinstva (Prilog 3. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda).

Popunjene obrasce u elektroničkom obliku treba dostavljati u Hrvatske vode putem elektroničke pošte na adresu: ocevidnik.pgve@voda.hr . Ovjereni i potpisani ispis popunjenih obrazaca potrebno je dostavljati i poštom u nadležne vodnogospodarske odjele Hrvatskih voda te u Upravu vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Dodatne informacije o načinu popunjavanja i dostave navedenih obrazaca dostupne su na lokaciji: Očevidnici.

Primjeri iskaza mjera (IM) i analitičkog iskaza izračuna mjera građevine (AIM)

Obveznik vodnoga doprinosa (investitor gradnje / podnositelj zahtjeva za ozakonjenje građevine) dostavlja tijelu graditeljstva pri podnošenju zahtjeva za izdavanjem akta gradnje/ozakonjenja ispunjen i potpisom i pečatom ovjeren obrazac iskaza mjera za obračun vodnoga doprinosa (obrazac IM), u prilogu kojeg je po projektantu izrađen i potpisom i pečatom ovjeren analitički iskaz izračuna mjera građevine (AIM).
U IM obrascu se iskazuju pune mjere nove građevine odnosno nove gradnje u odnosu na postojeću, tj. povećane mjere gradnje u odnosu na mjere zakonite građevine koja je uklonjena ili se uklanja radi gradnje građevine za koju se izdaje akt gradnje ili u odnosu na mjere zakonitog dijela građevine koja se dograđuje/rekonstruira.

U prilogu se nalaze obrazac iskaza mjera za obračun vodnoga doprinosa (obrazac IM) i primjeri analitičkog iskaza mjera građevine (AIM).

Pristup informacijama

U prilogu je obrazac zahtjeva za pristup informacijama Hrvatskih voda, Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije i Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Ozakonjenje zgrade u vodnom dobru

U prilogu se nalazi Zahtjev za izdavanje suglasnosti za ozakonjenje zgrade na vodnom dobru. Stranka je dužna popuniti obrazac i vlastoručno ga potpisati; pravne osobe potpisuje zakonski zastupnik ili punomoćnik (javnobilježnički ovjerena punomoć se dostavlja uz zahtjev).