Hrvatske vode
 

Glavni vodnogospodarski laboratorij

Voditelj: Draženka Stipaničev
E-pošta: drazenka.stipanicev@voda.hr
Kontak telefon: 01/2410-501

Opis djelatnosti

 • provedba monitoringa površinskih voda koja uključuje uzorkovanje vode, te provedba fizikalno-kemijskih, bioloških i mikrobioloških analiza popraćeno kontrolom kvalitete
 • provedba monitoringa na pograničnim vodotocima u suradnji sa slovenskim i mađarskim laboratorijima, te sudjelovanje u radu bilateralnih potkomisija za zaštitu kvalitete voda u okviru bilateralnih komisija za vodno gospodarstvo
 • sudjelovanje u aktivnostima pri iznenadnim i izvanrednim onečišćenjima voda, na operativnoj i stručnoj razini
 • uzorkovanje, analize vode i davanje stručnog mišljenja pri inspekcijskim očevidima
 • izrada izvještaja o provedenim ispitivanjima
 • sudjelovanje u ostalim aktivnostima Hrvatskih voda što uključuje prijedloge, tumačenja i pripremu propisa koji se odnose na zaštitu kvalitete vode

Projekti provedeni od 2011. do 2013. godine

 • „Jačanje kapaciteta za hidromorfološki monitoring i mjere u Hrvatskoj“ financiran od strane nizozemske vlade koji je pomogao u edukaciji kadrova za uspostavu monitoringa hidromorfoloških promjena i ocjenu stanja površinskih voda u odnosu na njih
 • „Izgradnja kapaciteta za implementaciju Direktive o onečišćenju nekim opasnim tvarima koje se ispuštaju u vodni okoliš i Okvirne direktive o vodama”. Projekt je financiran iz fonda EU IPA 2009, sa svrhom razvoja monitornga i odabira većine opasnih tvari specifičnih za onečišćenje voda u Hrvatskoj. U sklopu tog projekta nabavljen je i tekućinski kromatograf (UHPLC Q-TOF/MS), što će nakon razvoja svih metoda i nabave naprednih softvera i odgovarajućih standarda dati potpuniju sliku o mjestima i vrstama organskih onečišćenja voda

Projekti čija je provedba u tijeku

 • sudjelovanje u Zajedničkom istraživanju rijeke Dunav (JDS 3) koje je organizirala Međunarodna komisija za zaštitu voda rijeke Dunav (ICPDR) pri čemu GVL pridonosi uzorkovanjem i determinacijom makrofita, analizom uzoraka vode na metale, DOC i određivanjem specifičnih opasnih tvari pomoću UHPLC Q-TOF/MS za Dunavsko vodno područje

Planovi za buduće razdoblje

 • preseljenje laboratorija u Zagrebu na novu lokaciju u Hrušćici (u izgradnji), te opremanje laboratorija u Šibeniku, čime bi se stekli uvjeti za unapređenje prostornih i kadrovskih zahtjeva 
 • nabava dodatne opreme (terenske i laboratorijske) uz jačanje ljudskih kapaciteta u svrhu udovoljavanja svih zahtjeva za monitoring prema regulativi vezano uz površinske kopnene vode
 • proširenje područja akreditacije na metode i službe laboratorija koje do sada nisu obuhvaćene akreditacijom