Hrvatske vode
 
Hidrološka analiza krške rijeke Čikole
Hydrological analysis of the karstic Čikola River

Ognjen Bonacci1, Josip Terzić2, Tanja Roje-Bonacci1

Sažetak/Abstract: 

U radu je izvršena hidrološka analiza procesa koji se odvijaju duž toka rijeke Čikole koristeći mjerene podatke protoka na tri vodomjerne postaje (Ružić, Drniš i Ključice), oborine mjerene na četiri postaje (Knin, Drniš, Otavice i Muć), i temperature zraka mjerene na meteorološkoj postaji Drniš. Ovaj članak predstavlja novu obradu hidrologije krške rijeke Čikole. Ustanovljeno je da na dionici rijeke između postaja Drniš i Ključice postoje značajniji gubitci vode tijekom sušnog razdoblja. Čini se da između postaja Ružić i Drniš gubitaka poniranja vode u krško podzemlje nema ili su rijetki i neznačajni. Ustanovljeno je da su presušivanja vode na dionici Čikole od Ružića do Drniša nešto češća u posljednjih petnaestak godina, ali tu činjenicu tek treba potvrditi pouzdanijim mjerenjima. Utvrđeno je da izvor Čikole spada u krške izvore s ograničenim maksimalnim izlaznim kapacitetom. Primjenom metode Turca procijenjeno je da površina sliva rijeke Čikole do postaje Ružić iznosi oko 300 km2.

 

The paper describes a hydrological analysis of the processes occurring along the course of the Čikola River based on discharge measurements at three water gauging stations (Ružić, Drniš and Ključice), precipitation measurements at four stations (Knin, Drniš, Otavice and Muć) as well as air temperatures measurements at the meteorological station Drniš. The paper presents new considerations regarding the hydrology of the karst river Čikola. It has been established that the river section between the stations Drniš and Ključice shows signifi cant water losses in the dry period. It appears that that the losses due to water sinking into the karstic underground are absent or rare and insignifi cant in the area between the stations Ružić and Drniš. It has been further established that water drying out in the Čikola section from Ružić to Drniš is slightly more frequent in the past fi fteen years; however, this fi nding should be verifi ed by more reliable measurements. It has been determined that the Čikola source is a karstic spring with a limited maximal output capacity. By implementing the Turc method, it has been estimated that the surface of the Čikola river basin to the station Ružić equals approximately 300 km2.

Kategorija: 
Stručni članak / Professional Paper
Ključne riječi/Key words: 

hidrologija krša, površina sliva, gubitci vode, rijeka Čikola (Hrvatska)

karst hydrology, river basin surface, water losses, Čikola River (Croatia)

Podaci o autorima/Authors affiliations: 

1Fakultet građevinsrstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Matice hrvatske 15, 21000 Split, ognjen.bonacci@gradst.hr

 

2Hrvatski geološki institut, Sachsova 2, 10000 Zagreb

Literatura/References: 

Andabaka, D.; Senta Marić, A.; Gudelj, I. (2012.): Rijeka Čikola. Zbornik sažetaka 12. Stručnog sastanka laboratorija ovlaštenih za ispitivanje voda. Petrčane 13.-16. XI 2012., 101.

 

Bonacci, O. (1999.): Water circulation in karst and determination of catchment areas: example of the River Zrmanja. Hydrological Sciences Journal, 44(3):373-386.

 

Bonacci, O. (2001.): Analysis of the maximum discharge of karst springs. Hydrogeology Journal, 9(4):328-338.

 

Bonacci, O. (2010.): Analiza nizova srednjih godišnjih temperatura zraka u Hrvatskoj, Građevinar, 62(9):781-791.

 

Bonacci, O. (2016.): River - the bloodstream of landscape and catchment. Acta Hydrotechnica, 29(50):1-12.

 

Bonacci, O.; Andrić, I. (2010.a): Hidrološka analiza krške rijeke Dobre. Hrvatske vode, 18(72):127-138.

 

Bonacci, O.; Andrić, I. (2010.b): Impact of an inter-basin water transfer and reservoir operation on a karst open streamfl ow hydrological regime: an example from the Dinaric karst (Croatia). Hydrological Processes, 24(26):3852-3863.

 

Bonacci, O.; Ljubenkov, I. (2005.): Nove spoznaje o hidrologiji rijeke Krke. Hrvatske vode, 13(52):265-281.

 

Bonacci, O.; Željković, I.; Galić, A. (2013.): Karst rivers’ particularity: an example from Dinaric karst (Croatia/Bosnia and Herzegovina). Environmental Earth Sciences, 70(2):963-974.

 

Boon, P.J.; Davies, B.R.; Petts, G.E. (2000.): Global perspectives on river conservation: science, policy and practice. Wiley, Chichester.

 

Datry, T.; Bonada, N.; Boulton, A. (2017.): Intermittent rivers and ephemeral streams - Ecology and management. Elsevier & Academic Press, London.

 

Fritz, F. (1991.): Utjecaj recentnog okršavanja na zahvaćanje voda. Geološki vjesnik, 44:281-288.

 

Fritz, F.; Renić, A.; Pavičić, A. (1993.): Hydrogeology of the hinterland of Šibenik and Trogir, Croatia. Geologica Croatica, 46/2:291-306.

 

Kapelj, S.; Kapelj, J. (2009.): Hidrogeološki istražni radovi za izradu prijedloga zona sanitarne zaštite izvora Čikole. Geotehnički fakultet, Varaždin. Arhiv Hrvatskih voda. (neobjavljeni elaborat).

 

Stepinac, A. (1972.): Srednje mjesečne i srednje godišnje protoke Čikole, Krke i Zrmanje u razdoblju 1951./52. – 1970./71. Elektroprojekt, Zagreb (neobjavljeni elaborat).

 

Šarin, A. (1983.): Tehnički izvještaj o pokusnom crpljenju izvora Čikole u 1983. godini. Arhiv HGI 51/84. (neobjavljeni elaborat).

 

Terzić, J.; Frangen, T. (2010.): Dugotrajno crpljenje na crpilištu izvora Čikole. Hrvatski geološki institut, Zagreb (neobjavljeni elaborat).

 

Turc, L. (1954.): Le bilan d’eau des sols. Troisième Journée d’Hydraulique, Alger.343-356.

 

Žugaj, R. (1995.): Regionalna hidrološka analiza u kršu Hrvatske. Hrvatsko hidrološko društvo, Zagreb.

 

Žugaj, R.; Srebrenović, Z. (1987.): Višenamjensko uređenje i korištenje voda u slivu Krke- Knjiga H 1/1. Elektroprojekt, Zagreb (neobjavljeni elaborat).