Hrvatske vode
 
Naručitelj

Naziv: HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama
Sjedište: Zagreb
Adresa: Ulica grada Vukovara 220
Matični broj: 1209361
OIB: 28921383001
Telefon: 01/6307-333
Fax. 01/6307-394

Služba za kontakt: Središnja služba za javnu nabavu

Adresa za kontakt: javna.nabava@voda.hr

 

Na temelju članka  80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) Hrvatske vode ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

  • ADECO d.o.o., Gorjanovićeva 54, Zagreb, OIB: 97978600847
  • CONING ALFA d.o.o. u stečaju, Augusta Šenoe 4/6, Varaždin, OIB: 24689268012
  • I.P.S. j.d.o.o. , Varaždin, Janka Draškovića 6, OIB:38981878272,
  • MAGNOLIA d.o.o., Zadar, Crno 34/d, OIB: 30081007311,
  • 3LMC d.o.o. za savjetovanje, Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 92794184115.
  • Zubni laboratorij Erika i Jelena d.o.o. , Rijeka, Janka Polić Kamova 63, OIB: 37581547167

 

17.11.2017. - Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga 

Sukladno člancima 6. i 7.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) koji se primjenjuje od 01.01.2018., naručitelj Hrvatske vode ustrojio je i u standardiziranom obliku objavio u EOJN RH registar ugovora i okvirnih sporazuma.