Hrvatske vode
 
Naručitelj

Naziv: HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama
Sjedište: Zagreb
Adresa: Ulica grada Vukovara 220
Matični broj: 1209361
OIB: 28921383001
Telefon: 01/6307-333
Fax. 01/6307-394

Služba za kontakt: Središnja služba za javnu nabavu

Adresa za kontakt: javna.nabava@voda.hr

 

Na temelju članka  80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) Hrvatske vode ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

  • ADECO d.o.o., Gorjanovićeva 54, 10000 Zagreb, OIB: 97978600847

  • CONING ALFA d.o.o. u stečaju, Augusta Šenoe 4/6, 42000 Varaždin, OIB: 24689268012

  • VLAŠIĆ DN USLUGE d.o.o., Kelemen, Varaždinska 29, , OIB: 23923947952

  • OPTIMARISK d.o.o., Varaždin, Zrinski i Frankopana 21, OIB: 56706083444

  • ARTIS IT d.o.o., Jakopovec, Marijana Lončara 24, OIB: 08752962921

  • TONKA d.o.o., Ivanec, Mirka Maleza 18, OIB: 64948094300

  • I.P.S. j.d.o.o. , Varaždin, Janka Draškovića 6, OIB:3898187
  • MAGNOLIA d.o.o., Zadar, Crno 34/d, OIB: 30081007311
  • 3LMC d.o.o. za savjetovanje, Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 92794184115

 

17.11.2017. - Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga 

Sukladno člancima 6. i 7.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) koji se primjenjuje od 01.01.2018., naručitelj Hrvatske vode ustrojio je i u standardiziranom obliku objavio u EOJN RH registar ugovora i okvirnih sporazuma.