Hrvatske vode
 

Jedinica za pripremu i provedbu EU projekata zaštite od štetnog djelovanja voda

Voditelj: Sanda Kolarić-Buconjić
E-pošta: sanda.buconjickolaric@voda.hr
Kontakt telefon: 01/6307-432

Temeljna zadaća Jedinice:

Zadaća Jedinice je neposredna provedba projekata građenja vodnih građevina za zaštitu od štetnog djelovanja voda koji se financiraju putem zajmova CEB i sredstava fondova EU. Jedinica obavlja poslove: praćenje izvršenja Financijskog plana, Plana upravljanja vodama i Plana nabave u dijelu nadležnosti jedinice; provedbu postupaka javne nabave; skrb o postupcima stjecanja vlasništva i drugih stvarnih prava, te obveznih prava na nekretninama koje su predmet projekta; skrb o izradi potrebnih tehničkih podloga, studija i elaborata za pripremu i provedbu projekata; skrb o ishođenju upravnih akata potrebnih za provedbu projekata; pregled i ocjena ugovora kojima se osigurava financiranje projekata; izrada nacrta ugovora kojim se osigurava tehnička provedba projekata (ugovori o nabavi); usmjeravanje izvršenja; nadzor nad izvršenjem ugovora putem ovlaštenika za nadzor (nadzorni inženjer, ovlaštenik za praćenje ugovora); kontrole računa i situacija prije njihovog plaćanja; praćenje dinamike građenja i izvješćivanja o problematici građenja; praćenje tehničkih i financijskih pokazatelja izvršenja sukladno obvezujućim aktima projekata; izvješćivanje o svim prethodnim stadijima i obavljanje i drugih poslova koje po naravi obavlja Naručitelj (Investitor).

Osnovne aktivnosti Jedinice:

Koordinacija, kontrola i provođenje aktivnosti vezanih uz pripremu projekata zaštite od štetnog djelovanja voda koji se financiraju putem zajmova CEB-a i sredstava EU što uključuje:

  • izradu projektnih zadataka zastudije slivova sa studijama izvvodljivosti za sustave mjera upravljanja rizicima od poplava na slivovima, 
  • izradu potrebne studijske dokumentacije – studije troškova i koristi, predinvesticijske i investicijske studije,
  • izradu projektne dokumentacije (koncepcijska i idejna rješenja, idejne, glavne projekte i po potrebi dokumentacije detaljnije razine),
  • pripremu i provedbu postupaka javne nabave i ugovaranja.

Koordinacija, kontrola i provođenje aktivnosti vezano uz prijavu za korištenje CEB zajmova i sudjelovanje u provedbi procedure prihvaćanja;

Priprema indikativne liste projekata, prioritizacija projekata i priprema pojedinih projekata za financiranje iz CEB zajmova;

Sudjelovanje u pripremi programske dokumentacije za projekte financirane iz sredstava EU fondova te sudjelovanje u praćenju provedbe odobrenih programa u području svoje nadležnosti;

Koordinacija, kontrola i provođenje aktivnosti vezano uz prijavu za korištenje sredstava iz EU fondova i sudjelovanje u provedbi procedure prihvaćanja EU sredstava;

Priprema projekata negrađevinskih mjera zaštite od poplava za financiranje iz sredstava EU fondova vezano uz unaprijeđenje sustava za praćenje, analize i upravljanje vodnim okolišem u Republici Hrvatskoj sukladno zahtjevima Okvirne Direktive o vodama i Direktive o poplavama u provedbi mjera prilagodbe na klimatske promjene,upravljanja rizicima od poplava i suša i ostalim aktivnostima upravljanja vodama i zaštiti okoliša.

Koordinacija međunarodnih i institucionalnih aspekata tijekom pripreme i provedbe projekata koji se financiraju putem zajmova CEB-a i sredstava EU.