Hrvatske vode
 

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava - 2019.

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava su izrađene u okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama članka 126. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19 ), i to za tri scenarija plavljenja određena Direktivom 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava. U ovom planskom ciklusu provedena je značajna dopuna karata iz prvog planskog ciklusa (2014. godine). Uz metodološka unapređenja, obrađena su područja potencijalno značajnih rizika od poplava, definirana Prethodnom procjenom rizika od poplava 2018. Kartirane su, ovisno o relevantnosti za pojedino područje potencijalno značajnog rizika od poplava, slijedeće vrste plavljenja:

  • Fluvijalne, odnosno riječne poplave
  • Poplave uzrokovane visokim razinama mora
  • Poplave uzrokovane podzemnim vodama na području krša te
  • Poplave koje mogu nastati izlijevanjem iz akumulacija i umjetnih kanala uslijed gubitka funkcionalnosti građevina
  • Gubitak funkcije sustava za obranu od poplava na velikim rijekama, velikim nizinskim retencijama, te za veliki dio brdskih retencija i sustava zaštite na manjim rijekama.

Karte opasnosti od poplava ukazuju na moguće obuhvate tri specifična poplavna scenarija:

  • poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja (povratno razdoblje približno 25 godina),
  • poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanja (povratno razdoblje približno 100 godina),
  • poplave male vjerojatnosti pojavljivanja (povratno razdoblje približno 1000 godina), uz  pridružene poplave uslijed mogućih rušenja nasipa te rušenja visokih brana - umjetne poplave,

Jedinstvene poplavne linije za pojedine scenarije određene su kao anvelopne poplavne linije svih relevantnih izvora plavljenja u mjerilu 1 : 25.000.

Karte rizika od poplava daju prostorni pregled mogućih štetnih posljedica koje se povezuju sa poplavnim scenarijima prikazanim na kartama opasnosti od poplava. Prilagođene su prvenstveno javnosti i širokom spektru dionika kako bi se omogućilo njihovo lakše i informiranije sudjelovanje u upravljanju rizicima od poplava, dok se procjena intenziteta rizika kao kombinacije vjerojatnosti i štetnih posljedica potencijalnih poplavnih događaja za stručne potrebe provodi u Planu.

Više informacija o kartama opasnosti i kartama rizika od poplava može se naći u dokumentu na poveznici:

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava - 2019.

 

               Karte opasnosti od poplava 2019.                                   

 

Karta opasnosti po vjerojatnosti pojavljivanja 2019.

Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja 2019.

Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja 2019.

Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja 2019.

 

 

               Karte rizika od poplava 2019.

 

 

Karta rizika od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja 2019.

Karta rizika od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja 2019.

Karta rizika od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja 2019.

 

 

 

WMS servisi s pripadajućim metapodacima karata opasnosti i karata rizika od poplava 2019. mogu se naći na Geoportalu NIPP-a na sljedećoj poveznici:

Karte opasnosti https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search?returnTo=catalog.edit#/metadata/f5520eb5-a65b-4758-80e8-c7808c01fce9

Karte rizika https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search?returnTo=catalog.edit#/metadata/317663cd-c1e9-4521-be60-3e2e46432069

Podaci i informacije o Kartama opasnosti od poplava i Kartama rizika od poplava dostupni su sukladno propisima o pravu na pristup informacijama na https://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

 
Povezani projekti

IPA 2010 Twinning projekt “Izrada karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava”

Interreg Central Europe Projekt Rainman

Interreg Danube Transnational Programme Projekt Danube Floodplain