Hrvatske vode
 

Mađarsko - hrvatski hidrografski atlas rijeke Mure

Trajanje: 
01.02.2014. - 31.05.2015.

U ožujku 2012. godine upućena je Europskoj komisiji prijava za projekt: Mađarsko-hrvatski hidrografski atlas rijeke Mure na dionici od zajedničkog interesa, kratkim nazivom HAMURA. Projekt je prijavljen u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007-2013., a u listopadu 2012. Godine Europska komisija ga je i odobrila. Glavni korisnik u projektu je Nyugat-dunántúli Vizügyi Igazgatóság Szombathely (Direkcija zavoda zapadnog-Prekodunavlja Sombatelj), dok su Hrvatske vode Projektni partner. Osnovni cilj projekta je dobivanje aktualnih topografskih i hidrografskih podataka o rijeci Muri, a u svrhu zajedničkog i održivog upravljanja rijekom i područjem uz nju.

Ukupna sredstva rezervirana za projekt iznose: 352 814 eura od čega će EU sufinancirati 85% odnosno 299 891 euro.

Trajanje projekta je od 01.02.2014. do 31.05.2015.

Hidrografski atlas - karakteristike i sadržaj:

  • Područje obrade: za tok rijeke Mure od rkm 0+000 do rkm48+000; od ušća Krke u Muru do ušća Mure u Dravu
  • Površina obrade: 49,5 km2, odnosno 26,0 km2 teritorija Mađarske i 23,5 km2 teritorija Republike Hrvatske
  • Snimanje LIDAR tehnologijom: rezultat je točan 3D model terena, a snimanje riječnih profila integriranim sustavom dubinomjera i GPS uređaja
  • Topografska karta: u digitalnom obliku s tematskim rasporedom objekata po različitim slojevima (leyerima), a obrada kartiranih digitalnih sadržaja je pripremljena za mjerilo1:10 000 i za korištenje GIS tehnologije
  • Digitalni ortofoto: planimetrijski ispravna fotografija iz zraka - fotografija kao karta, prikazuje smještaj različitih sadržaja u prostoru (šume, polja, vode...)
  • Riječni i dolinski poprečni profili: snimanje 377 riječnih profila, na ~ 130 m, točke dolinskih profila iz 3D modela terena
  • Uzdužni profil: prikazuje se stacionaža, lijeva i desna obala,dno korita u matici rijeke (talveg), pritoci, nasipi za obranu od poplave, mostovi i vodomjeri te razina mjerodavne poplavne vode.

 

Hidrografski atlas rijeke Mure izraditi će se najnovijom tehnologijom, u digitalnom obliku i u dvije sadržajno identične verzije u hrvatskom i u mađarskom koordinatnom i visinskom sustavu. Koncipiran na takav način uvijek će se moći obnavljati,kombiniranjem različitih slojeva različito prikazivati te koristiti zavisno o iskazanim potrebama. Obrada i mogućnosti korištenja njegovih digitalnih podataka ovise o momentalno raspoloživim softverima, a daljnjim razvojem znanosti korištenje ovih podataka biti će moguće na novije i drugačije načine.