Hrvatske vode
 

Uredba o standardu kakvoće voda - metodologije

Na temelju članka 19. stavka 6. Uredbe o standardu kakvoće voda (Narodne novine, br. 73/13, 151/14 i 78/15) Hrvatske vode donose Metodologiju uzorkovanja, laboratorijskih analiza i određivanja omjera ekološke kakvoće bioloških elemenata kakvoće i ista se objavljuje na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo i Hrvatskih voda.

Metodologija uzorkovanja, laboratorijskih analiza i određivanja omjera ekološke kakvoće bioloških elemenata kakvoće donosi se za svaki biološki element kakvoće za sve tipove površinskih voda (rijeke, jezera, prijelazne vode i priobalne vode). Metodologija obuhvaća:

 1. čimbenike za tipizaciju površinskih voda, koji bitno određuju prirodna ekološka obilježja voda, te značajke tipova površinskih voda prema odabranim čimbenicima;
 2. postupke uzorkovanja koji uključuju vrijeme i način uzorkovanja, postupke konzerviranja i pohrane uzoraka kao i opremu za uzorkovanje;
 3. laboratorijsku obradu uzoraka koja obuhvaća pripremu uzoraka za analizu, mikroskopiranje, determinaciju i kvantifikaciju vrsta te analitičke postupke;
 4. postupke ocjene ekološkog stanja, s detaljnim opisima indeksa/pokazatelja ekološkog stanja, postupcima izračunavanja indeksa/pokazatelja i postupcima izračunavanja omjera ekološke kakvoće;
 5. referentne, najlošije i vrijednosti kategorija ekološkog stanja indeksa/pokazatelja specifične za tipove površinskih voda;
 6. operativne liste svojti.

 

Na temelju članka 21. stavka 3. Uredbe o standardu kakvoće voda (Narodne novine, br. 73/13, 151/14 i 78/15) Hrvatske vode donose Metodologiju monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja i ista se objavljuje na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo i Hrvatskih voda.

U svrhu standardiziranja metodologije ocjenjivanja ekološkog stanja temeljem hidromorfoloških elemenata kakvoće donosi se Metodologija monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja za tekućice, u kojoj je definirano:

 1. postupak provedbe monitoringa hidromorfoloških promjena u tekućicama, uključujući vrijeme i mjesto monitoringa, opremu potrebnu za provedbu monitoringa, način provedbe monitoringa te sadržaj terenskog protokola u koji se unose ocjene hidromorfoloških pokazatelja;
 2. postupak bodovanja hidromorfoloških pokazatelja grupiranih u tri hidromorfološka elementa: hidrološki režim, uzdužna povezanost i morfologija;
 3. postupak ocjene ekološkog stanja temeljem hidromorfoloških elemenata kakvoće;
 4. referentne uvjete u tipovima tekućica, odnosno vrste prirodnih supstrata u tipovima tekućica.

 

Metodologija uzorkovanja, laboratorijskih analiza i određivanja omjera ekološke kakvoće bioloških elemenata kakvoće

Metodologija monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja

 

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda

Sukladno odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine broj 80/2013, 43/2014, 27/2015 i 3/2016) Hrvatske vode donijele su Metodologiju primjene kombiniranog pristupa, koja se primjenjuje od 06. ožujka 2018. godine.

Metodologijom kombiniranog pristupa obuhvaćeno je određivanje graničnih vrijednosti emisija odnosno opterećenja onečišćujućih tvari za ispuštanje u površinske vode, u slučaju kada se utvrdi da se ne može postići dobro stanje voda primjenom osnovnih mjera.

 

Metodologija primjene kombiniranog pristupa

 

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata

Hrvatske vode su temeljem članka 55. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata („Narodne novine“, broj: 9/2020) donijele Smjernice za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda. Sastavni dio navedenih Smjernica je obrazac za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i obrasci Upitnika za izradu katastra emisija u vodni okoliš koji se mogu preuzeti na poveznici Obrasci . Slučajevi ispuštanja otpadnih voda za koje je potrebno ishoditi vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda propisani su člankom 165. i 166. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 66/2019).

 

Izdavanje vodopravnih akata korištenja voda

Hrvatske vode temeljem članka 55. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata ( Narodne novine broj: 9/2020) donose:

A)      Obrasce za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodopravnih akata

B)      Sadržaj i oblik programa vodoistražnih radova

C)      Sadržaj elaborata o provedenim vodoistražnim radovima

 

Ad A) Obrasci za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodopravnih akata
 1. Izdavanje vodopravnih uvjeta za provedbu vodoistražnih radova

( ZAHTJEV VU VODOISTRAŽNI RADOVI)

Zahtjev za imenovanje vodnog nadzora tijekom izvođenja vodoistražnih radova

 1. Izdavanje vodopravne potvrde na provedene vodoistražne radove

( ZAHTJEV VP VODOISTRAŽNI RADOVI)

 1. Izdavanje vodopravne dozvole za korištenje voda za različite namjene

-          Zahtjev za vodopravnu dozvolu za korištenje voda za javnu vodoopskrbu

-          Zahtjev za vodopravnu dozvolu za navodnjavanje iz površinskih voda

-          Zahtjev za vodopravnu dozvolu za navodnjavanje iz tijela podzemnih voda

-          Zahtjev za vodopravnu dozvolu za korištenje površinskih voda za tehnološke i druge namjene

-          Zahtjev za vodopravnu dozvolu za korištenje podzemnih voda za tehnološke i druge namjene

-          Zahtjev za vodopravnu dozvolu za korištenje voda za grijanje i hlađenje stambenih i poslovnih prostorije ( DIZALICE TOPLINE)

-          Zahtjev za vodopravnu dozvolu za korištenje vodenih površina – splavarenje, rafting, vožnja kanuima i drugim plovilima

-          Zahtjev za vodopravnu dozvolu za korištenje vodenih površina – postavljanje plutajućih ili plovećih objekata

-          Zahtjev za vodopravnu dozvolu za korištenje vodne snage za pogonske namjene.

-          Zahtjev za izmjenu vodopravne dozvole

Upravne pristojbe za ishođenje vodopravnih akata

Upravne pristojbe za  ishođenje vodopravnih akata prihod su Državnog proračuna RH, a propisane su Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine broj  115/16). i Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine broj  8/17, 37/17, 129/17, 18/19; 97/19. i 128/19).

     U slučaju da je podnositelj zahtjeva oslobođen plaćanja upravnih pristojbi temeljem članka 8. Zakona o upravnim pristojbama, prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za kategorije obveznika oslobođenih plaćanja upravnih pristojbi.

     

     U slučaju da je podnositelj zahtjeva platio pristojbu koju nije bio obavezan platiti ili je platio pristojbu u većem iznosu od propisanog ili je platio pristojbu za radnju koju tijelo nije obavilo, ima pravo na povrat pristojbe temeljem i na način propisan člankom 11. Zakona o upravnim pristojbama.

Vodopravni uvjeti

Za izdavanje vodopravnih uvjeta uplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 210,00 HRK temeljem Tarifnog broja 43. stavak 1. točka 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

Za produljenje roka valjanosti vodopravnih uvjeta uplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 50,00 HRK temeljem Tarifnog broja  43. stavak 2. točka 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

Vodopravna potvrda

Za izdavanje vodopravne potvrde uplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 20,00 HRK temeljem Tarifnog broja 4.  Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

Vodopravna dozvola

Za izdavanje vodopravne dozvole uplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 280,00 HRK temeljem Tarifnog broja. 43. stavak 1. točka 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

Za produljenje roka valjanosti vodopravne dozvole uplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 210,00 HRK temeljem Tarifnog broja. 43. stavak 2. točka 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

Za izmjenu vodopravne dozvole  uplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 35,00 HRK temeljem Tarifnog broja. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi jer nije propisana posebna pristojba

Podaci za uplatu

Primatelj:                      Državni proračun RH

Uplatni račun:              HR1210010051863000160

Model:                            64

Poziv na broj:               5002 – 47053  – OIB platitelja

Opis plaćanja:             Državna upravna pristojba za izdavanje …..

 

 

Pristojbe se plaćaju na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe, a iznimno se pristojbe u iznosu do 100,00 kuna mogu platiti u državnim biljezima

U slučaju plaćanja pristojbe na propisani račun dokaz o uplati je:

 • nalog za plaćanje (uplatnica) ako je pristojba plaćena gotovinskim nalogom,
 • preslika izvatka računa ako je ista plaćena bezgotovinskim nalogom,
 • nakon uspostave sustava e- Pristojbe, potvrda iz sustava e-Pristojbe.

 

 

Ad B) Sadržaj i oblik programa vodoistražnih radova

VR-PROG.RAD. – Ispitivanje postojećeg zdenca

VR-PROG.RAD. – Izvedba istr.-eksploatac.(upojnih) zdenaca r. većeg od 146 mm

VR-PROG.RAD. – Izvedba istr.-piez. bušotina r. do 146 mm

VR-PROG.RAD. – Mikrozoniranje

VR-PROG.RAD. – Revitalizacija eksploatacijskih zdenaca

VR-PROG.RAD. – Trajno napuštanje bušotine

Ad C) Sadržaj elaborata o provedenim vodoistražnim radovima

VR-ELABORAT – Ispitivanje postojećeg zdenca

VR-ELABORAT – Izvedba istr.eksploatac. (upojnih) zdenaca r. većeg od 146 mm<

VR-ELABORAT – Izvedba istr.-piez. bušotina r. do 146 mm

VR-ELABORAT - Mikrozoniranja

VR-ELABORAT – Revitalizacija eksploatasijskih zdenaca

VR-PROG.RAD. – Trajno napuštanje bušotine