Hrvatske vode
 

Misija, vizija i ciljevi

Misija - opći ciljevi

Misija Hrvatskih voda je upravljati vodama u Republici Hrvatskoj radi zaštite života, zdravlja i imovine od štetnog djelovanja voda, te radi osiguranja trajne dostupnosti voda putem optimiziranja ekonomskih i ekoloških koristi na načelima održivoga razvitka.

Vizija

Vizija Hrvatskih voda je kontinuirano ostvarivati svoju misiju i postizati zadane ciljeve, poštivajući najviše standarde kvalitete, koristeći suvremene znanstvene i emprijiske tehnologije i metode koje su prijateljske okolišu i prirodi, ostvariti najviši stupanj suglasnosti s korisnicima i dionicima voda o ciljevima i načinima očuvanja vode i zaštite od voda, razviti svijest o vodi kao strateškom resursu, te afirmirati se kao stručna i vjerodostojna nacionalna agencija za upravljanje vodama. 

Ciljevi

U provedbi vlastite misije i ostvarenju vlastite vizije Hrvatske vode će: kontinuirano podizati i tražiti kvalitetu, približiti svoje poslovanje korisnicima voda, dionicima voda, zainteresiranoj javnosti i ukupnoj javnosti, nastaviti ostvarivati uravnoteženo pravilno, svrhovito, učinkovito, ekonomično i transparentno financijsko poslovanje koje se prvenstveno temelji na izvornim i autonomnim prihodima iz vodnih naknada, poštivajući njihovu namjenu i namjenu proračunskih sredstava, provodeći propisane zabrane i ograničenja zaduživanja i poštivajući opseg ugovaranja u granicama važećega financijskoga plana i plana upravljanja vodama, povećati učinkovitost kroz svrhovito unutarnje ustrojstvo, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, uključujući i stalno stručno usavršavanje, pravilnu i pravičnu preraspodjelu radnih poslova i zadataka, vodeći računa o načelu supsidijarnosti, unaprjeđivati ukupno poslovanje kroz uvođenje suvremenih informatičkih rješenja, te kroz unaprjeđenje poslovnih procesa.