Hrvatske vode
 

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016.-2021. i Nacrtu Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016.-2021.

Na temelju članka 166. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 15. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) i članaka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, br. 64/08) u postupku strateške procjene utjecaja Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. – 2021. na okoliš, Ministarstvo poljoprivrede objavljuje javnu raspravu o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. – 2021. I Nacrtu Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021.

I.
Strateška studija utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021. (u daljnjem tekstu: Strateška studija) i Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021. (u daljnjem tekstu: Nacrt plana) stavljaju se na javnu raspravu, uključujući javni uvid i javno izlaganje.

II.
Javnu raspravu koordinira i provodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb.

III.
Strateška studija i Nacrt plana stavljaju se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana počevši od 21. siječnja 2016. godine do 19. veljače 2016. godine.
Za vrijeme trajanja javne rasprave javnosti će biti omogućen javni uvid u Stratešku studiju i Nacrt plana u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnoga gospodarstva, I kat, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, radnim danom od 10 do 14 sati.
Strateška studija i Nacrt plana bit će s danom početka javne rasprave dostupni javnosti na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda.

IV.
Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu plana održat će se dana 10. veljače 2016. godine u Zagrebu, u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, dvorana 28a s početkom u 11 sati. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda i izrađivača Strateške studije koji će izložiti predmetne dokumente te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost.

V.
Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti mogu se dati upisom u knjigu primjedbi koja će biti izložena uz predmetnu dokumentaciju u postupku javnog uvida, također se mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, s naznakom "Javna rasprava o Strateškoj studiji i Nacrtu Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021.", kao i elektroničkom poštom na adresu: tajnica.uvg@voda.hr zaključno s posljednjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, primjedbe i mišljenja koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u obzir za pripremu izvješća o javnoj raspravi.