Hrvatske vode
 

Najveći LIFE projekt u Hrvatskoj na rijeci Dravi

U Varaždinu su predstavljene dosadašnje i nadolazeće aktivnosti prilikom završetka prve projektne faze Drava LIFE europskog projekta u Hrvatskoj.

Rijeka Drava čini okosnicu budućeg petodržavnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav te kao takva, u sadašnjem stanju, ima veoma velik potencijal za revitalizaciju, odnosno obnovu. Provedbom DRAVA LIFE projekta uvode se nove prakse u upravljanju vodama i u zaštiti prirode na temelju brojnih iskustava širom Europe koja su pokazala kako je revitalizacija rijeka i njihovih poplavnih područja jedan od prirodi najprihvatljivijih načina poboljšanja stanja ekosustava, ali i obrane od poplava.

Glavni cilj projekta DRAVA LIFE je unaprijediti ekosustav Drave u Hrvatskoj provedbom različitih aktivnosti obnove rijeke, uspostavom prekogranične suradnje, smanjenjem čovjekova ometanja riječnih ptica te općenito podizanjem svijesti o važnosti ovog područja poznatog i po nazivu „Europska Amazona“.

Ukupna vrijednost projekta DRAVA LIFE  je 4,6 mil EUR-a, od kojih je 60% sredstava iz Europske unije što ga čini najvećim projektom financiranim iz LIFE programa Europske Unije na području Hrvatske. Vodeći partner u projektu su Hrvatske vode dok su ostali partneri:  WWF Adria, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, WWF Austrija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Uz rijeku Dravu izgrađeni su brojni nasipi za obranu od poplava (većinom šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća) koji pružaju veću sigurnost i štite od poplava brojna naselja s obje strane rijeke. Radovima na izgradnji novih vodenih tokova dodatno će se postići veća zaštita u obrani od poplava na kritičnim dijelovima rijeke. 

U DRAVA LIFE projektu, Hrvatske vode vodeći su partner koji s timom od desetak ljudi provodi tehničke aktivnosti što podrazumijeva projektiranje, ishođenje svih dozvola, monitoring, otkup zemljišta na dvije lokacije te samo izvođenje najvažnije aktivnosti, a to su radovi na revitalizaciji pojedinih dijelova rijeke Drave na ukupno sedam lokacija. Radovi revitalizacije koji će se izvoditi na tim lokacijama iskopi su na proširenju korita rijeke i postojećih rukavaca te inicijalnih kanala, čime će se napraviti nova vodna tijela, novi rukavci s više vode koja će pokretati očekivanu eroziju na mjestima gdje neće praviti štetu vrijednoj infrastrukturi.

Poželjnim erozijskim procesima stvorit će se, kroz određeno vrijeme, dodatna i rijetka staništa za ptice, ribe, biljne vrste, općenito floru i faunu koje nedostaje uz rijeke u Europi, čime će se poboljšati bioraznolikost na rijeci Dravi. Cijela Drava u Hrvatskoj je radi svoje prirodne vrijednosti uključena u ekološku mrežu Europske unije Natura 2000, Regionalni park Mura‐Drava te UNESCO-ov prekogranični rezervat biosfere Mura‐Drava‐Dunav. Na Dravi možemo pronaći iznimno velik broj šljunčanih sprudova i strmih obala, najugroženijih riječnih staništa koja su dom ugroženim vrstama ptica poput bregunice i male čigre čiji je broj u stalnom opadanju.

Riječni ekosustavi među najugroženijim su ekosustavima u Europi. Slatkovodne vrste izumiru najbrže od svih, čak 81 posto u posljednjih 50 godina, uglavnom zbog izgradnje riječnih brana koje ometaju povezanost rijeka. Unutar DRAVA LIFE projekta nastojat će se sanirati ključne prirodne osobine riječnog ekosustava Drave kao jedne od posljednjih poluprirodnih rijeka u srednjoj Europi. Navedeni zahvati uvelike će koristiti brojnim ugroženim staništima i vrstama u Natura 2000 području. Izgradnjom 22 hidroelektrane u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj rijeka Drava već je dovoljno uništena i ostao je samo mali dio njenog slobodnog toka, uglavnom u Hrvatskoj.

Galerija