Hrvatske vode
 

Započela druga faza radova na EU projektu Poreč

Provedba projekta Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča podijeljena je u dvije faze, prva faza projekta financirala se kroz Operativni program Zaštita okoliša 2007. – 2013. dok se druga faza projekta financira kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Po provedbi ovog projekta, grad Poreč i okolne općine dobit će četiri nova uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) membransko-biološke tehnologije i to na lokacijama Lanterna kraj Tara, Poreč sjever, Poreč jug i Petalon u Vrsaru na kojima će se otpadne vode pročišćavati do najvišeg – trećeg stupnja u skladu s hrvatskim i EU propisima.

Osim toga, u sklopu projekta izgradit će se 62 kilometra nove kanalizacijske mreže, rekonstruirati 23 kilometra postojeće kanalizacijske mreže, izgraditi 26 novih crpnih stanica te rekonstruirati 26 postojećih crpnih stanica. Izgradnjom nove mreže omogućit će se priključenje za oko 6.300 novih korisnika na sustav odvodnje čime će se pokrivenost domaćinstava mrežom podići sa sadašnjih 63 na čak 90 posto.

Kvaliteta otpadnih voda sa četiri UPOV-a, obrađena tehnologijom membrana, moći će ispuniti i zahtjeve za navodnjavanjem zelenih površina i poljoprivrede u regiji bez daljnjeg opterećivanja sustava vodoopskrbe. Važan je i koncept ponovne uporabe mulja koji obuhvaća kompostiranje i solarno sušenje mulja. Ovakav mulj moći će se koristiti u poljoprivredi, parkovima i na drugim zelenim površinama, npr. za hidro sjetvu kod ozelenjivanja okoliša na prometnicama ili za proizvodnju bioplina, odnosno energije.

Procijenjena vrijednost projekta je 358,18 milijuna kuna (212,07 milijuna kuna EU sredstva te 74,47 milijuna kuna nacionalna komponenta).

Nacionalni dio sufinanciranja osigurat će se sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i energetike u iznosu od  24,82 milijuna kuna, sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od 24,82 milijuna kuna  te sredstvima Jedinica lokalne samouprave i sredstvima prijavitelja.

Razdoblje provedbe projekta je do 31. prosinca 2023. godine.

Započete radove obišao je zamjenik generalnog direktora Valentin Dujmović sa suradnicima.

 

Galerija