Hrvatske vode
 
Numeričko modeliranje i analiza podzemnih voda na slivnom području rijeke Vuke
Numerical modelling and groundwater analysis in the Vuka river basin

Tamara Brleković, Lidija Tadić

Sažetak/Abstract: 

Numeričke 3D modele strujanja podzemnih voda karakterizira velika složenost, brojnost ulaznih podataka, ali i velika primjena. U ovom se radu vršilo modeliranje podzemnih voda na slivnom području rijeke Vuke u istočnom dijelu Hrvatske. Osnovne karakteristike ovog područja su automorfna i hidromorfna tla, vertikalna i horizontalna heterogenost geoloških slojeva, vegatacijski pokrov, te brojne rijeke i kanali. Nakon uspostavljanja konceptualnog modela, model se pretvorio u numerički uz odgovarajuće matematičke izraze. Nakon kalibracije modela, rađena je parametarska analiza koja je pokazala da najveći utjecaj na strujanje u analiziranim uvjetima ima infiltracija, koja je kalibracijom određena na 17% od ukupnih oborina palih na slivno područje. Ovo predstavlja važan podatak zbog toga što se promatrane vrste tla prihranjuju uglavom oborinama, ali i zbog proračuna vodne bilance. Parametarska je analiza pokazala i da vrlo mali utjecaj na konačan rezultat kod ovakvih modela ima evapotranspiracija unatoč tome što je 70% sliva prekriveno vegetacijom.

3D numerical models of groundwater flow are characterised by great complexity and numerous input data but also high applicability. The paper presents groundwater modelling in the Vuka river basin in eastern Croatia. The key features of this area are automorphic and hydromorphic soils, vertical and horizontal heterogeneity of geological strata, vegetation cover and numerous rivers and canals. Following the establishment of the conceptual model, we turned it into a numerical model using appropriate mathematical expressions. After the model calibration, we conducted a parameter analysis that revealed infiltration as having the highest impact on the flow in the analysed conditions, which was determined as 17% of the total precipitation that occurred in the river basin by the calibration. This is important data since the observed soil types are recharged mostly through precipitation, but also for purposes of water balance calculation.  The parameter analysis showed that evapotranspiration has very low impact on the final result in such models despite 70 % vegetation cover in the basin.

Kategorija: 
Stručni članak / Professional Paper
Ključne riječi/Key words: 

podzemne vode, numerički model, slivno područje rijeke Vuke, infiltracija, evapotranspiracija

groundwater, numerical model, Vuka river basin, infiltration, evapotranspiration

Podaci o autorima/Authors affiliations: 

Navedeno u članku

Literatura/References: 

Navedeno u članku