Hrvatske vode
 

Obrana od poplava

Operativno upravljanje rizicima od poplava i neposredna provedba mjera obrane od poplava utvrđeno je Državnim planom obrane od poplava –donosi ga  Vlada RH, Glavnim provedbenim planom obrane od poplava – donose ga  Hrvatske vode. Svi tehnički i ostali elementi potrebni za upravljanje redovnom i izvanrednom obranom od poplava utvrđuju se Glavnim provedbenim planom obrane od poplava i provedbenim planovima obrane od poplava branjenih područja. Svi ovi planovi javno su dostupni na internetskim stranicama Hrvatskih voda. Državni plan obrane od poplava uređuje: teritorijalne jedinice za obranu od poplava,  stupnjeve obrane od poplava, mjere obrane od poplava (uključivo i preventivne mjere), nositelje obrane od poplava,  upravljanje obranom od poplava (s obvezama i pravima rukovoditelja obrane od poplava), sadržaj provedbenih planova obrane od poplava sustav za obavješćivanje i upozoravanje i sustav veza, mjere za obranu od leda na vodotocima.

Više o obrani od poplava pročitajte ovdje.

 

Glavni provedbeni plan obrane od poplava

U privitku možete preuzeti Glavni provedbeni plan obrane od poplava (ožujak 2022.), kao i pripadajuće dokumente.

Odluka o utvrđivanju općih uvjeta ugovora o radovima preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava za 2016. godinu

Na temelju članka 192. stavak 2. točka 6. Zakona o vodama i članka 21. stavka 1. točke 12. Satuta Hrvatskih voda od 20.05.2011. i 30.09.2012. generalni direktor Hrvatskih voda donio je sljedeću odluku.

Posebni detaljni planovi

Pregled posebnih detaljnih planova obrane od poplava

Državni plan obrane od poplava

Na temelju članka 113. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2010.

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

Na temelju članka 70. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. siječnja 2011.

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora

Na temelju članka 50. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/2007) i članka 63. stavka 2. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/2004 i 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. srpnja 2008.

Plan zaštite i spašavanja na području Republike Hrvatske

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), a u svezi s člankom 35. stavkom 1. podstavkom 3.