Hrvatske vode
 

Izvornik na engleskom jeziku

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy

Decision 2455/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 2001 establishing the list of priority substances in the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC

2005/646/EC: Commission Decision of 17 August 2005 on the establishment of a register of sites to form the intercalibration network in accordance with Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council

Neslužbeni prijevod na hrvatski

Okvirna direktiva o vodama - 2000/60/EC

Okvirna direktiva o vodama - dodaci - 2000/60/EC

Odluka kojom se uspostavlja popis prioritenih tvari u području vodne politike i kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2000/60/EC - 2455/2001/EC 

Odluka o ustanovljavanju registra mjesta koje će tvoriti interkalibracijsku mrežu - 2005/646/EC

Prezentacija Europske komisije

Water Framework Directive - izvornik na engleskom jeziku

Okvirna direktiva o vodama - neslužbeni prijevod na hrvatski jezik

Zajednička provedbena strategija - CIS vodiči (Common Implementation Strategy - Guidance Documents)

Ekonomija i okoliš - Izazov provedbe Okvirne direktive o vodama (Economics and the Environment - The Implementation Challenge of the Water Framework Directive - WATECO)

Identifikacija vodenih cjelina (Identification of Water Bodies)

Analiza pritisaka i utjecaja (Analysis of Pressures and Impacts - IMPRESS)

Identifikacija i određivanje jako promijenjenih i umjetnih vodenih cjelina (Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies HMWB)

Prijelazne i priobalne vode - Tipologija, referentni uvjeti i klasifikacijski sustavi (Transitional and Coastal Waters - Typology, Reference Conditions and Classification Systems - COAST)

Prema vodiču za uspostavu interkalibracijske mreže i procesa interkalibracijske realizacije (Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise)

Monitoring prema Okvirnoj direktivi o vodama (Monitoring under the Water Framework Directive)

Sudjelovanje javnosti u odnosu na Okvirnu direktivu o vodama (Public Participation in Relation to the Water Framework Directive)

Provedba elemenata Geografskog informacijskog sustava (GIS) Okvirne direktive o vodama (Implementing the Geographical Information System Elements (GIS) of the Water Framework Directive)

Rijeke i jezera - Tipologija, referentni uvjeti i klasifikacijski sustavi (Rivers and Lakes - Typology, Reference Conditions and Classification Systems - REFCOND)

Procesi planiranja (Planning Processes)

Horizontalni vodič o ulozi močvara u Okvirnoj direktivi o vodama (Horizontal Guidance on the Role of Wetlands in the Water Framework Directive)

Sveobuhvatan pristup klasifikaciji ekološkog statusa i ekološkog potencijala (Overall Approach to the Classification of Ecological Status and Ecological Potential)

Vodič o interkalibracijskom procesu 2004. - 2006. (Guidance on the Intercalibration Process 2004 - 2006)

Vodič o monitoringu podzemnih voda (Guidance on Groundwater Monitoring)

Vodič o podzemnim vodama u zaštićenim područjima vode za piće (Guidance on Groundwater in Drinking Water Protected Areas)

Vodič o sprečavanju ili ograničavanju izravnih i neizravnih unosa u konteksu Direktive o podzemnim vodama 2006/118/EC (Guidance on Preventing or Limiting Direct and Indirect Inputs in the Context of the Groundwater Directive 2006/118/EC)
Vodič o stanju podzemnih voda i ocjeni trenda (Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment)

Vodič o kemijskom praćenju podzemnih voda prema Okvirnoj direktivi o vodama (Guidance on Surface Water Chemical Monitoring under the Water Framework Directive)

Vodič o izuzecima od okolišnih ciljeva (Guidance Document on Exemptions to the Environmental Objectives)

Vodič o izvješćivanju prema Okvirnoj direktivi o vodama (Guidance for Reporting under the Water Framework Directive)

Ažurirani vodič o primjeni elemenata Geografskog sustava informacija (GIS) EU vodne politike (Updated Guidance on Implementing the Geographical Information System (GIS) Elements of the EU Water Policy)

Vodič o ocjeni eutrofikacije u kontekstu europskih vodnih politika (Guidance Document on Eutrophication Assessment in the Context of European Water Policies)

Upravljanje riječnim slivovima u klimatskim promjenama (River Basin Management in a Climate Change)

Vodič o kemijskom praćenju sedimenta i biote prema Okvirnoj direktivi o vodama (Guidance Document on Chemical Monitoring of Sediment and Biota under the Water Framework Directive)

Vodič o ocjeni rizika i korištenju konceptualnih modela za podzemne vode (Guidance on Risk Assessment and the Use of Conceptual Models for Groundwater)

Tehnički vodič o izvođenju standarda kakvoće okoliša (Technical Guidance for Deriving Environmental Quality Standards)

Izvješće o testiranju CIS vodiča na pilot slivovima

Pilot River Basin Outcome Report - izvornik na engleskom jeziku