Hrvatske vode
 

Prema Zakonu o vodama, Hrvatske vode dužne su izraditi karte opasnosti od poplava za vodna područja. Karte opasnosti od poplava (zemljovidi) sadrže prikaz mogućnosti razvoja određenih poplavnih scenarija. Analizirani su sljedeći poplavni scenariji: poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja, poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanja (povratno razdoblje 100 godina) te poplave male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući umjetne poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na većim vodotocima te rušenja visokih brana.

Jedinstvene poplavne linije za pojedine scenarije određene su kao anvelopne poplavne linije različitih izvora plavljenja (riječne, bujične i poplave mora). Dubine vode za jedinstvene poplavne linije određene su korištenjem digitalnog modela terena Državne geodetske uprave. Za izradu karata opasnosti od poplava korištene su i topografske podloge Državne geodetske uprave, hidrometeorološke podloge Državnog hidrometeorološkog zavoda i mareografske podloge Hrvatskog hidrografskog instituta.

Više informacijama na poveznici:  https://www.voda.hr/hr/karte-opasnosti-od-poplava-karte-rizika-od-poplava-2014

Karte opasnosti