Hrvatske vode
 

Očevidnici iz Priloga 2. i 3. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, broj 48/19)

U prilogu se nalaze obrasci na kojima su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe dužni voditi podatke o obračunu naknade za zaštitu voda. Podaci se trebaju voditi po vrstama obveznika: posebno za osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost (Prilog 2. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda), a posebno za domaćinstva (Prilog 3. Pravilnika o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda).

Popunjene obrasce u elektroničkom obliku treba dostavljati u Hrvatske vode putem elektroničke pošte na adresu: ocevidnik.pgve@voda.hr . Ovjereni i potpisani ispis popunjenih obrazaca potrebno je dostavljati i poštom u nadležne vodnogospodarske odjele Hrvatskih voda te u Upravu vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Dodatne informacije o načinu popunjavanja i dostave navedenih obrazaca dostupne su na lokaciji: Očevidnici.

Očevidnici iz Priloga 1.A Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 03/16)

U prilogu se nalaze obrasci kojima su obveznici dužni u Hrvatske vode dostavljati podatke o: mjesečnoj količini ispuštene otpadne vode dvaput godišnje na Obrascu A 1, obavljenom ispitivanju otpadnih voda (za trenutačni uzorak Obrazac B 1, a za kompozitni uzorak Obrazac B 2) te kemikalijama stavljenim na tržište za primjenu na području RH koje nakon uporabe dospijevaju u vode (Obrazac C). Sve obrasce treba dostavljati u Hrvatske vode u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte na adresu: ocevidnik.pgve@voda.hr . Ovjereni i potpisani ispis popunjenih obrazaca A 1, B 1 i B 2 potrebno je dostavljati u nadležne Vodnogospodarske odjele Hrvatskih voda, a obrazac C u Hrvatske vode - Direkciju, Sektor zaštite voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220. Obrasci i detaljne upute za popunjavanje pojedinog obrasca nalaze se u prilogu. Kako bi se ujednačio pristup te obveznicima olakšalo popunjavanje navedenih obrazaca, izdvojena su najčešća pitanja s odgovorima i objavljena pod stavkom Očevidnici u padajućem izborniku Propisi i obrasci.

Upute za popunjavanje obrazaca A1, B1 i B2

Upute za popunjavanje obrasca C