Hrvatske vode
 

Ozakonjenje zgrade u vodnom dobru

Pravna mogućnost se može ostvariti:

  1. Zahtjev za izdavanje suglasnosti iz članka 7. stavak 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/2012) podnosi se Hrvatskim vodama  nadležnom vodnogospodarskom odjelu. 
  2. Suglasnost iz članka 7. stavak 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama neće se izdati ako postoje sljedeće zapreke:
    • iz članka 6. stavak 1. 
    • ako je to protivno uvjetima korištenja vodnog dobra prema posebnim propisima o vodama (članak 7. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama) tj.  (ako je to protivno uvjetima korištenja vodnog dobra prema propisima o vodama tj. (i) ako postojanje zgrade ugrožava stabilnost i sigurnost vodnih građevina i (ii) ako postojanje zgrade utječe na pogoršanje postojećeg vodnog režima i funkcionalnost vodnog dobra u odnosu na namjene iz članka 9. Zakona o vodama kojima vodno dobro služi.

Za izdavanje suglasnosti potrebno je:

  1. Stranka je dužna popuniti obrazac i vlastoručno ga potpisati; pravne osobe potpisuje zakonski zastupnik ili punomoćnik (javnobilježnički ovjerena punomoć se dostavlja uz zahtjev). U prilogu se nalazi Zahtjev za izdavanje suglasnosti za ozakonjenje zgrade na vodnom dobru.
  2. Uz zahtjev se prilažu (ovisno o vrsti zgrade) dokazi iz članaka 11. do 15.   Zakona o  postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
  3. Upravna pristojba u obliku državnog biljega u vrijednosti od 20,00 kn za zahtjev i 50 kn za rješenje
  4. Ako ovlaštenik za rješavanje u upravnom postupku ocijeni da je radi potpunog utvrđenja činjeničnog stanja, potrebno zatražiti dodatne dokaze pozvat će stranku, u smislu članka 47. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku, da to i učini u primjerenom roku.