Hrvatske vode
 

Zamjenik generalnog direktora u obilasku gradiliša u Vukovaru

Danas, 2. listopada zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Siniša Kukić sa suradnicima je obišao gradilište u Vukovaru – rekonstrukcija obaloutvrde i obalnog pojasa rijeke Dunav od ušća rijeke Vuke do luke Vukovar (1333+000 do 1335+000...

Obilazak zaštitnog nasipa rijeke Save na samoborskom području i retencije Burnjak

Kako bi se samoborsko područje, desno zaobalje rijeke Save, zaštitilo od velikih savskih voda, na navedenom području Hrvatske vode grade sustav koji obuhvaća prostor između rijeke Save i auto ceste Zagreb – Bregana, koje je ograničeno vodotocima...

Radni obilazak gradilišta vodoopskrbnog sustava općine Cestica i nasipa Otok Virje - Brezje

U tijeku je izgradnja vodoopskrbnog sustava dijela općine Cestica (zaseoci Boršanec, Radičak, dio naselja Dubrava Brijeg i Lovrečan Otok). Ova investicija započeta je u 2014.godini, a planira se završiti najkasnije do kraja 2015.

Zaštita grada Karlovca u obrani od poplava

U Hrvatskim vodama održan je drugi operativni sastanak s predstavnicima Grada Karlovca.Nastavno na već održane sastanke i zajedničke obilaske terena, stručnjaci iz Hrvatskih voda i predstavnici Grada Karlovca kontinuirano,putem operativnih...

Priopćenje za javnost - Sanacija manjih odrona savskog nasipa u Račinovcima

Stručne službe Hrvatskih voda, tijekom redovitog obilaska savskog nasipa u siječnju ove godine, uočile su manja oštećenja pokosa nasipa na vodnoj strani. Radi se o nekoliko lokacija koje su izvan zone područja na kojima je prošle godine nasip...