Hrvatske vode
 
Pilot istraživanje višeslojnom filtracijom vode izvorišta Jadro
Pilot research using multi-layer filtration of water from the Jadro source

Tanja Ignjatić Zokić , Branko Miletić, Matija Cvetnić, Marinko Markić, Dajana Kučić Grgić, Viktorija Prevarić

Sažetak/Abstract: 

Izvorište Jadro u Solinu koristi se za opskrbu vodom za ljudsku potrošnju gradove Split, Solin, Kaštela i Trogir, te općine Podstrana, Klis, Seget i Okrug. Povremeno, s pojavom obilnijih padalina, dolazi do zamućenja izvorišta, te voda nije sukladna zakonskim propisima kao voda za konzumaciju. Kao prijedlog rješavanja problema povremenog zamućenja izvorišta predlaže se višeslojni filtracijski medij koji se sastoji od kvarcnog pijeska i antracita. Takav sustav uspješno uklanja zamućenja od 45 NTU na manje od 4 NTU, što zadovoljava sadašnje zakonske propise. Dodatkom koagulanta, FeCl3, smanjio se sadržaj suspendiranih tvari, odnosno mutnoće što je značajno smanjilo potrošak klora u vodi te time stvorilo bolje uvjete za dezinfekciju vode. Dezinfekcije vode i potrošnja klora u vodi je ispitana dodatkom natrijevog hipoklorita sa i bez UV post-tretmana vode. Kod sustava s post-tretmanom vode UV zračenjem dolazi do značajnog smanjenja utroška hipoklorita kao dezinficijensa. Otpadna voda nastala procesom filtracije veoma jednostavno obrađuje se procesima koagulacije i flokulacije te taloženjem. Rezultati ispitivanja i konačni prijedlog rješenja povremenog zamućenja vode s izvorišta Jadro se iznosi u ovom radu.

The Jadro source in Solin is used for the supply of water for human consumption to the cities of Split, Solin, Kaštela and Trogir, including the municipalities of Podstrana, Klis, Seget and Okrug. Occasionally, the appearance of abundant precipitation causes the turbidity of the source, resulting in the water that is incompliant with the regulations related to water for consumption. A multilayer filtration medium consisting of quartz sand and anthracite is proposed as a solution to the problem of occasional turbidity of the source. Such system successfully removes the turbidity of 45 NTU to less than 4 NTUs, which complies with the current legislation. The addition of the coagulant, FeCl3, reduced the content of suspended solids i.e. turbidity and significantly reduced the use of chlorine use in the water, thus creating better conditions for water disinfection. Water disinfection and chlorine use in water were examined by the addition of sodium hypochlorite, with and without the UV post-treatment of water. In systems with post-treatment of water with UV radiation, there is a significant reduction in the use of hypochlorite as a disinfectant. The wastewater generated by the filtration process is very easily treated using coagulation and flocculation processes and settling. The paper presents the research results and the final proposal for the solution of occasional water turbidity in the Jadro source.

 

Kategorija: 
Stručni članak / Professional Paper
Ključne riječi/Key words: 

Izvorište Jadro, zamućenje vode, pješčana filtracija, UV dezinfekcija

Jadro source, water turbidity, sand filtration, UV disinfection 

Podaci o autorima/Authors affiliations: 

Navedeno u članku

Literatura/References: 

Navedeno u članku