Hrvatske vode
 
Pogodnost poljoprivrednog zemljišta za navodnjavanje u agroregijama Hrvatske
Suitability of agricultural land for irrigation in Croatian agroregions

Stjepan Husnjak1, Aleksandra Bensa1

Sažetak/Abstract: 

Osnovni cilj rada je prikazati resurse tala i procijenjenu pogodnost poljoprivrednog zemljišta za navodnjavanje po poljoprivrednim regijama i podregijama Hrvatske. Za prikaz resursa tala i procjenu pogodnosti poljoprivrednog zemljišta za navodnjavanje, korištena je „Namjenska pedološka karta Republike Hrvatske mjerila 1:300.000“, nadopunjena podatcima o tlima koja su hidromeliorirana cijevnom drenažom, te podatcima o rasprostranjenosti šuma. Procjena sadašnje pogodnosti zemljišta za navodnjavanje izvršena je prema FAO metodi. Za izdvajanje poljoprivrednih regija i podregija korištena je postojeća karta iz projekta „Regionalizacija poljoprivrede RH“.

Na poljoprivrednom zemljištu RH, od ukupnih 244.151 ha pogodnih tala za navodnjavanje, najveći dio, odnosno čak 88 %, nalazi se u Panonskoj regiji. U istoj se regiji nalazi i najviše umjereno pogodnih tala za navodnjavanje, odnosno 71 % od ukupnih 588.164 ha. Ograničeno, pogodnih tala za navodnjavanje najviše se nalazi u Jadranskoj regiji, gdje zauzimaju 46 % od ukupnih 291.401 ha, a obilježavaju ih ograničenja koja se javljaju prije svega u vidu plitke dubine te izražene skeletnosti i stjenovitosti. Privremeno nepogodnih tala za navodnjavanje najviše se nalazi u Panonskoj regiji gdje zauzimaju 89 % od ukupnih 881.678 ha, a obilježavaju ih ograničenja kao što su prekomjerno vlaženje podzemnom i površinskom vodom te slaba dreniranost.

 

The paper’s main objective was to present the soil resources and assessed suitability of agricultural land for irrigation according to agricultural regions and subregions of Croatia. To present the soil resources and assessed suitability of agricultural land for irrigation, we used the “Dedicated pedological map of the Republic of Croatia in scale 1:300,000” and supplemented it with data on soils that are hydroameliorated with pipe drainage as well as data on forest distribution. The assessment of the present suitability of land for irrigation was carried out according to the FAO method. For determinating agricultural regions and subregions, we used the existing map from the project “Regionalisation of agriculture in the Republic of Croatia”.

Of Croatian agricultural lands with a total of 244,151 ha of soils suitable for irrigation, the majority (88%) is located in the Pannonian region. The same region also contains the most moderately suitable soils for irrigation, i.e. 71% of the total 588,164 ha. Soils with limited suitability for irrigation are mostly located in the Adriatic region, in which they cover 46% of the total 291,401 ha and are characterized by limitations that primarily appear as shallow depths and marked skeletal and rocky structures. Temporarily unsuitable soils for irrigation are mostly located in the Pannonian region, in which they cover 89% of the total 881,678 ha and are characterized by limitations such as excessive moisture caused by groundwater and surface water as well as poor drainage.

Kategorija: 
Izvorni (originalni) znanstveni članak / Original Scientific Paper
Ključne riječi/Key words: 

Agroregije, pogodnost, zemljište, navodnjavanje, Hrvatska

Agroregions, suitability, land, irrigation, Croatia

Podaci o autorima/Authors affiliations: 

1Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, shusnjak@agr.hr

Literatura/References: 

Bašić, F.; Bogunović, M.; Husnjak, S. (2001.): Granice poljoprivrednih regija i podregija u digitalnom obliku. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

 

Bašić, F.; Bogunović, M.; Božić, M.; Husnjak, S.; Jurić, I.; Kisić, I.; Mesić, M.; Mirošević, N., Romić, D.; Žugec, I. (2001.): Regionalizacija Hrvatske poljoprivrede. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 274 str.

 

Bašić, F.; Bogunović, M.; Božić, M.; Husnjak, S.; Jurić, I.; Kisić, I.; Mesić, M.; Mirošević, N.; Romić, D.; Žugec, I. (2007.): Regionalisation of Croatian Agriculture. Agriculturae Conspectus Scientificus, 72(1):27-38.

 

Bogunović, M.; Vidaček, Ž.; Racz, Z.; Husnjak, S.; Sraka, M (1996.): Namjenska pedološka karta Republike Hrvatske mjerila 1.300.000 u digitalnom obliku. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet- Zavod za pedologiju

 

Bogunović M.; Vidaček Ž.; Racz Z.; Husnjak S.; Sraka M. (1997.): Namjenska pedološka karta Republike Hrvatske i njena uporaba, Agronomski glasnik 5–6, str. 369-399.

 

FAO (1976): A framework for land evaluation. Soil Bull. No. 32. FAO, Rome and ILRI, Wageningen. Publ. No. 22.

 

Husnjak, S. (2014.): Sistematika tala Hrvatske. Sveučilišni udžbenik. Hrvatska Sveučilišna naklada, Zagreb.

 

Husnjak, S. (2003.): Tla hidromelioracijskih sustava odvodnje vodnog područja sliva Save. Hrvatske vode, godina 11, br. 45, str. 459-463.

 

Husnjak, S.; Šimunić, I. (2006.): Tla hidromelioracijskih sustava odvodnje vodnog područja slivova Drave i Dunava. Hrvatske vode, 14(56/57): 311-317.

 

Husnjak, S.; Romić, M.; Poljak, M.; Pernar, N. (2011.): Recommendations for Soil Management in Croatia. Agriculturae Conspectus Scientificus, Vol. 76, No. 1; 1-8.

 

Husnjak, S.; Šimunić, I. (2011.): Irrigation requirements and potentials of agricultural land in the River Drava basin in Croatia. Thematic Scientific Conference “Soil protection Activities and soil Quality Monitoring in South Eastern Europe”, June 18 i 19, 2009. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. JRC Scintific and Technical Reports - Confrence papers, 137-144.

 

Husnjak S. (2007.): Poljoprivredna tla Hrvatske i potreba za melioracijskim mjerama. Zbornik radova znanstvenog skupa: Melioracijske mjere u svrhu unapređenja ruralnog prostora s težištem na nacionalni projekt navodnjavanja. Akademija znanosti i umjetnosti, razred za prirodne znanosti, str. 21-37.

 

Kušan, V. (2005.): Generalizirana karta staništa Republike Hrvatske mjerila 1:100.000 iz 2004. godine, na razini mjerila karata 1:500.000 u digitalnom obliku. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet- Zavod za pedologiju

 

Mađar, S.; Šoštarić, J.; Tomić, F.; Marušić, J. (1998.): Neke klimatske promjene i njihov utjecaj na poljoprivredu istočne Hrvatske, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Prilagodba poljoprivrede i šumarstva klimi i njenim promjenama, str. 127-135.

 

Romić, D.; Marušić, J. i grupa autora (2005.): Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj, Sveučilišta u Zagrebu Agronomski fakultet, 139 str.

 

Romić, D.; Husnjak, S.; Kušan, V. (2014): Vrednovanje prirodnih resursa za razvoj poljoprivrede donje Neretve. Međunarodni znanstveni skup: Valorizacija intemodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (srednji Jadran – Podunavlje), 11. lipnja 2014., Zagreb, str. 283-289

 

Šimunić, I.; Senta, A.; Tomić, F. (2006.): Potreba i mogućnost navodnjavanja poljoprivrednih kultura u sjevernom dijelu Republike Hrvatske. Agronomski glasnik 1, str. 13-31.

 

Šimunić, I.; Husnjak, S.; Tomić, F. (2007.): Utjecaj suše na smanjenje prinosa poljoprivrednih kultura. Agronomski glasnik, (5), str. 343-354.

 

Šimunić, I.; Husnjak, S.; Ondrašek, G.; Mustać, I.; Filipović, V. 2009. Impact of Drought onYields of Field Crops Grown under Different Agroecological Conditions in Croatia. Bulletin UASVM Agriculture, vol. 66: 581-586.

 

Šimunić, I.; Husnjak, S.; Matković, B. (2011.): Utjecaj suše na visinu prinosa biljnih kultura u različitim regijama Hrvatske. Hrvatske vode 75; str. 25-30.

 

Škorić A.; Filipovski G.; Ćirić M. (1985.): Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, posebno izdanje, knjiga 13, 72 str.

 

Vidaček, Ž. (1981.): Procjena proizvodnog prostora i prikladnosti tla za navodnjavanje u istočnoj Slavoniji i Baranji". Poljoprivredna znanstvena smotra, br. 57(0), str. 471-502.

 

Vidaček, Ž.; Bogunović, M.; Husnjak, S.; Sraka, M. (1998.): Evaluation of Soil Suitability for Regional Planning in Croatia. Poljoprivredna znanstvena smotra, Vol. 63, No 3, p. 169-177.

 

Vidaček, Ž.; Bogunović, M.; Husnjak, S.; Sraka, M.; Bensa, A. (2005.): Hidropedološka karta Republike Hrvatske mjerila 1:300.000. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet - Zavod za pedologiju

 

Vidaček, Ž.; Bogunović, M.; Husnjak, S.; Sraka, M.; Bensa, A. (2008.): Hydropedological map of the Republic of Croatia, Agriculturae Conspectus Scientificus, 73(2), str. 67-74

 

xxx: „Kartiranje staništa RH” (DZZO, 2004)