Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-593

Retencija Lipa - novelacija idejnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-586

Retencija Ljubljanija - novelacija idejnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-323

Dugotrajno probno crpljenje zdenca B-3 u Gračacu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-273

Sanacija fasadne stolarije na crpnoj stanici Hum I

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-247

Sanacija  krova crpne stanice Tanac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-726

Nabava i ugradnja potopne pumpe (35 kW) na crpnoj stanici "Hum I"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-133

Izrada izvedbenog projekta sanacija građevinskih elemenata  i energetska obnova crpne stanice Zmajevac s geomehaničkim radovima

Stranice