Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-707

Regulacija dijela bujice Vodna draga u  Sibinju Krmpotskom - izrada idejnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-113

Regulacija dijela bujice Žuknica - izrada idejnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-111

Regulacija Borutskog potoka - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-382

Usluga tehničke pomoći pri izradi hidrauličkog i prognostičkog modela

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-139

Tehničko promatranje brana  Seginac i Javorica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-662

Izmještanje srednjenaponskog čeličnog električnog stupa sa betonskim temeljem na trasi regulacije rijeke Pakre - izvođenje radova

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-137

Tehničko promatranje brana Opatovac i Čitluk

Stranice