Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021/3

Sredstva za dezinfekciju ruku

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021/734

Izrada glavnog projekta uređenja sabirnog kanala za odvodnju unutarnjih voda područja Glibuša u Metkoviću

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021/367

Studija o utjecaju zahvata na okoliš za zahvat -  sliv Ođenica - akumulacija Franjevina sa uređenjem korita Ođenice do nove akumulacije Bajer

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021/723

Novelacija idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat "Regulacija vodotoka Bijela od
km 25+573,51 - km 28+316,53"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021/365

Studija o utjecaju zahvata na okoliš za zahvat - akumulacija  Šašika

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-762

Najam, pranje i glačanje uniformi za osoblje kabtine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

Stranice