Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-280

Analiza usvajanja ex ante komentara u Dokumentaciji o nabavi

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-436

Parcelacijski elaborat za izgradnju hidrotehničkog objekta za obranu od poplave na lijevoj i desnoj obali Gline, naselja Topusko i Velika Vranovina

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-403

Izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Uređenje brzotoka Kupčina"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-587

Nabava uređaja za superčistu vodu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-584

Nabava jednostavnijih laboratorijskih uređaja (vodena kupelj, termostati, centrifuge, vaga, grijaće ploče)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-648

Projekt FRISCO1 - set digitalnih bilateralno utvrđenih karata opasnosti od poplava i set digitalnih bilateralno utvrđenih karata rizika od poplava na slivu rijeke Drave

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-647

Projekt FRISCO1 - set digitalnih bilateralno utvrđenih karata opasnosti od poplava  i set digitalnih bilateralno utvrđenih karata rizika od poplava na slivu rijeke Kupe

Stranice