Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-674

Geodetsko kontrolno snimanje postojećeg stanja natkrivenih i zacjevljenih bujica na području grada Kaštela

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-445

Uređenje vodotoka Martin Breg nizvodno od brane - idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole i okolišni elaborati

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-449

Recenzija projekta Uređenja rijeke Vučice od rkm 0+000 do rkm17+150

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-289

Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za retenciju Bidrovec u K.o. Markuševec

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-679

Elaborat pripreme za realizaciju uređenja obalnog zida na rijeci Krki - Visovac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN BPŽ-2019/1

Izrada Elaborata vodoistražnih radova za utvrđivanje lokacija i broja piezometara na istočnom dijelu sustava javnog navodnjavanja Orubica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-671

Uklanjanje vegetacije košnjom na rijeci Kutinici (0+000 – 19+075) i rijeci Lonji (4+000 – 8+000)

Stranice