Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-469

Probno arheološko istraživanje tijekom izvođenja radova retencije Glogovica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-772

Cisco Umbrella licenčne usluge

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-744

Usklađenje glavnog projekta za izgradnju nasipa Hrašćan sa važećom zakonskom regulativom

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-774

Nabava i ugradnja sustava vatrodojave  u zgradi VGO-a za slivove južnog Jadrana (zamjena postojećeg sustava vatrodojave)

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-2

Uredski materijal i papirna konfekcija sa dotiskom za potrebe HRVATSKIH VODA

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-733

Izrada Studije utjecaja na okoliš za izgradnju retencije Žlebic

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-557

Parcelacijski elaborat za retenciju Čret

Stranice