Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-417

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Vojlovica u k.o. Slatinski Drenovac i k.o. Đuričić

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-40

Licence, tehnička potpora i održavanje sustava za arhiviranje i sigurnosnu pohranu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-304

 Nabava i montaža spremišta čamca i prikolice za potrebe branjenog područja BP-25 Lika u Otočcu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-287

Usluge  jesenske i proljetne preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa, brana i akumulacija na području VGO Dunav i donja Drava

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-677

Idejni projekt obaloutvrde na d.o. rijeke Gornje Dobre uzvodno od brane Bukovik, rkm 3+650 do rkm 3+960

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-416

Geodetski elaborat spajanja nasipa Drava - Dunav u k.o. Kopačevo

Stranice